bile acid in Vietnamese

axit mật

Sentence patterns related to "bile acid"

Below are sample sentences containing the word "bile acid" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bile acid", or refer to the context using the word "bile acid" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

2. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

3. Gamma-linolenic acid or GLA (γ-Linolenic acid), (INN and USAN gamolenic acid) is a fatty acid found primarily in vegetable oils.

Axit linolenic-gamma hoặc GLA (γ-Linolenic acid), (INN và USAN gamolenic acid) là một axit béo chủ yếu được tìm thấy trong dầu thực vật.

4. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

5. Salicylic acid (from Latin salix, willow tree) is a lipophilic monohydroxybenzoic acid, a type of phenolic acid, and a beta hydroxy acid (BHA).

Axit salicylic (tên bắt nguồn từ Latin salix, cây liễu) là một axit monohydroxybenzoic béo, một loại axit phenolic, và một axit beta hydroxy (BHA).

6. Paraldehyde, INH, Lactic acid...

Paraldehyde, INH, axit Lactic...

7. Not acid at all!

Không chua chút nào.

8. Calcium bisulfite is an acid salt and behaves like an acid in aqueous solution.

Canxi bisunfit là muối axit và hoạt động như một axit trong dung dịch nước.

9. The red fuming nitric acid obtained may be converted to the white nitric acid.

Axit nitric bốc khói đỏ thu được có thể chuyển thành axit nitric màu trắng.

10. Sorbic acid, or 2,4-hexadienoic acid, is a natural organic compound used as a food preservative.

Axit sorbic hay axit 2,4-hexadienoic là hợp chất hữu cơ tự nhiên được dùng làm chất bảo quản thực phẩm.

11. Hydrochloric acid was known to European alchemists as spirits of salt or acidum salis (salt acid).

Axit clohydric được các nhà giả kim thuật châu Âu gọi là dung dịch muối (spirits of salt) hay acidum salis (axit muối).

12. Intestinal bacteria also play a role in synthesizing vitamin B and vitamin K as well as metabolizing bile acids, sterols, and xenobiotics.

Vi khuẩn đường ruột cũng đóng một vai trò trong việc tổng hợp vitamin B và vitamin K cũng như chuyển hóa acid mật, sterol và xenobiotic.

13. About 90% of the fatty acid content in castor oil is the triglyceride formed from ricinoleic acid.

Khoảng 90% hàm lượng axit béo trong dầu thầu dầu là chất béo trung tính hình thành từ axit ricinoleic.

14. The reaction is catalyzed by a strong acid, such as hydrochloric acid (HCl) or a sulfonated polystyrene resin.

Chất xúc tác là một axit mạnh, chẳng hạn như axit hydrochloric (HCl) hoặc nhựa polystyrene sulfonated.

15. Other chemical compounds that can form stones in the urinary tract include uric acid and the amino acid cystine .

Các hợp chất hoá học khác có thể tạo sỏi trong đường tiểu như axit u - ric và amino acid cystine .

16. The lubricative fluid contains water, pyridine, squalene, urea, acetic acid, lactic acid, complex alcohols and glycols, ketones, and aldehydes.

Dịch âm đạo chứa nước, pyridine, squalene, urea, acetic acid, lactic acid, hỗn hợp các alcohol và các glycol, các ketone, và các aldehyde.

17. ( Because the stomach makes acid to help a person digest food , gastroesophageal reflux is also known as acid reflux . )

( Bởi dạ dày có tác dụng tiết ra axit để giúp quá trình tiêu hoá thức ăn , trào ngược dạ dày - thực quản cũng có tên gọi là trào ngược axit . )

18. The C18 family consists mainly of 18-hydroxy oleic acid, 9,10-epoxy-18-hydroxy stearic acid, and 9,10,18-trihydroxystearate.

Lượng cutin C18 chủ yếu được biểu diễn bằng 18-hydroxyoleate, 9,10-epoxy-18-hydroxystearate và 9,10,18-trihydroxystearate.

19. " Tomato sauce burns the skin like acid.

" Sốt cà chua sẽ thiêu đốt da thịt như axit.

20. However, the ions are removed from the equilibrium by hydrochloric acid, forming AuCl4− ions, or chloroauric acid, thereby enabling further oxidation.

Tuy nhiên, các ion bị loại bỏ khỏi trạng thái cân bằng bởi axit clohydric, hình thành các ion AuCl4−, hay axit cloroauric, vì thế cho phép sự tiếp tục ôxi hoá.

21. When acid touches metal, a chemical reaction happens.

Khi axít tiếp xúc với kim loại, một phản ứng hóa học sẽ xảy ra.

22. I'll do the body in the acid, okay?

Tôi sẽ xử lý cái xác bằng axit nhé?

23. But the acid would have done that anyway.

Nhưng axit kiểu gì cũng sẽ có tác dụng tương tự.

24. The antacid goes to work first to neutralize the acid in the stomach , while the H2 blocker acts on acid production .

Thuốc làm trung hoà axit đầu tiên có tác dụng làm trung hoà axit trong dạ dày , trong khi đó H2 blocker làm ngăn sự tiết axit .

25. Dilute nitric acid would produce mercury(I) nitrate.

Pha loãng axit nitric sẽ tạo ra thuỷ ngân (I) nitrat.