bile capillary in Vietnamese

Mao quản mật

Sentence patterns related to "bile capillary"

Below are sample sentences containing the word "bile capillary" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bile capillary", or refer to the context using the word "bile capillary" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. It must be capillary action.

Chắc phải do hiện tượng mao dẫn.

2. It's also the reason Capillary Action happens.

Đó cũng là lý do Mao Dẫn xảy ra.

3. Shorter waves are also affected by surface tension and are called gravity–capillary waves and (if hardly influenced by gravity) capillary waves.

Các sóng có bước sóng ngắn hơn chịu thêm ảnh hưởng của sức căng bề mặt và được gọi là sóng trọng-mao và (nếu hầu như không ảnh hưởng bởi trọng lực) sóng mao dẫn.

4. The bruising was caused by capillary ruptures in your arms.

Vết bầm là do mao mạch ở cánh tay cô bị vỡ.

5. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

6. A former student of Galileo, Niccolò Aggiunti , was said to have investigated capillary action.

Một cựu sinh viên của Galileo, Niccolò Aggiunti, được cho là đã xem xét hiện tượng mao dẫn.

7. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

8. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

9. The pseudotracheae secrete enzyme-filled saliva and soak up fluids and dissolved foods by capillary action.

Kiểu vòi này tiết ra enzym nước bọt và thấm qua chất lỏng, phân rã thức ăn thông qua hoạt động của ống mao dẫn.

10. By capillary attraction, a wick made of flax drew the oil up to feed the flame.

Qua sức hút mao dẫn, cái tim đèn làm bằng sợi lanh hút dầu lên để đốt sáng.

11. Strawberry or capillary hemangiomas are raised red marks caused by collections of widened blood vessels in the skin .

U máu dâu tây hoặc u máu mao mạch là những vết đỏ lồi gây ra bởi nhiều mạch máu giãn nở tập trung dưới da .

12. Each filament contains a capillary network that provides a large surface area for exchanging oxygen and carbon dioxide.

Mỗi thớ mảnh chứa một hệ thống các mao mạch để có diện tích tiếp xúc bề mặt lớn cho việc trao đổi ôxy và điôxít cacbon.

13. In 1660, capillary action was still a novelty to the Irish chemist Robert Boyle, when he reported that "some inquisitive French Men" had observed that when a capillary tube was dipped into water, the water would ascend to "some height in the Pipe".

Năm 1660, hiện tượng mao dẫn vẫn là một điều mới mẻ đối với nhà hoá học người Ireland Robert Boyle, khi ông nói rằng "một số người đàn ông người Pháp tò mò" đã quan sát thấy rằng khi một ống tuýp được nhúng vào nước, "nước trong ống sẽ cao lên".

14. The 19th century saw development in groundwater hydrology, including Darcy's law, the Dupuit-Thiem well formula, and Hagen-Poiseuille's capillary flow equation.

Thế kỷ 19 chứng kiến sự phát triển trong thủy văn nước ngầm, bao gồm định luật Darcy, công thức giếng khoan Dupuit-Thiem và phương trình dòng chảy mao dẫn của Hagen-Poiseuille.

15. That fact is astonishing to me, because an immense network of tiny capillary vessels takes blood to every cell in the brain.

Điều đó làm tôi kinh ngạc, vì một mạng lưới gồm vô số mao mạch li ti đưa máu đến mỗi tế bào não.

16. This induces gas and nutrients to move from the blood to the cells, due to the lower osmotic pressure outside the capillary.

Điều này tạo điều kiện để khí và chất dinh dưỡng để di chuyển từ máu đến các tế bào, do áp suất thẩm thấu thấp hơn bên ngoài mao mạch.

17. Intestinal bacteria also play a role in synthesizing vitamin B and vitamin K as well as metabolizing bile acids, sterols, and xenobiotics.

Vi khuẩn đường ruột cũng đóng một vai trò trong việc tổng hợp vitamin B và vitamin K cũng như chuyển hóa acid mật, sterol và xenobiotic.

18. These leukocytes can be so large that they nearly fill a capillary causing a plasma space to open up in front of them.

Những bạch cầu này có thể rất lớn đến mức gần lấp đầy mao mạch tạo ra không gian huyết tương trống đằng trước chúng.

19. (Music) I will show how the capillary action works, how it feeds, I'll be able to get all the cells inside that stem.

(Âm nhạc) Các bạn sẽ thấy cơ chế làm việc của mao dẫn, cách nó nuôi cây, tôi có thể chụp mọi tế bào bên trong cái cuống đó.

20. Boyle then reported an experiment in which he dipped a capillary tube into red wine and then subjected the tube to a partial vacuum.

Boyle sau đó báo cáo một thí nghiệm trong đó ông nhúng một ống mao dẫn vào rượu vang đỏ và sau đó đưa ống vào chân không một phần.

21. He theorized that capillary action, the attraction between liquids and surfaces that pulls water through thin tubes, might keep the water cycling around the bowl.

Ông cho rằng nhờ hiện tượng mao dẫn, một hiện tượng liên kết giữa chất lỏng và các bề mặt rắn giúp nước chảy thành dòng trong các ống tiết diện nhỏ, sẽ giúp nước chảy tuần hoàn vĩnh viễn trong bình.

22. The structure of these channels enables capillary action —a phenomenon in which water is drawn into narrow spaces even against the force of gravity.

Cấu trúc của các rãnh này tạo nên hiện tượng mao dẫn, là hiện tượng trong đó nước được hút lên những khe hẹp, bất kể sức hút của trọng lực.

23. August Krogh (1874–1949) Won the 1920 Nobel prize in physiology for discovering the mechanism that controlled capillary blood flow in resting or active muscle.

August Krogh (1874–1949) giành giải Nobel sinh lý học vì tìm ra cơ chế kiểm soát lưu lượng máu mao mạch tại cơ bắp ở trạng thái nghỉ hoặc hoạt động.

24. A common first-century lamp was an earthenware vessel with a wick that drew up liquid (usually olive oil) by capillary attraction to feed a flame.

Vào thế kỷ thứ nhất, cái đèn thường được làm bằng đất sét, có bấc dẫn chất đốt, thường là dầu ô-liu.

25. But if the capillary action is strong enough to overcome gravity and draw the water up, it would also prevent it from falling back into the bowl.

Nhưng nếu lực hút do mao dẫn đủ mạnh để thắng trọng lực và giúp nước chảy ngược lên, thì chúng cũng đủ mạnh để ngăn nước chảy lại xuống bình.