bile duct abscess in Vietnamese

áp xe ống dẫn mật.

Sentence patterns related to "bile duct abscess"

Below are sample sentences containing the word "bile duct abscess" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bile duct abscess", or refer to the context using the word "bile duct abscess" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Pleural abscess upper right quadrant.

Áp xe màng phổi góc phải phía trên.

2. Plastic bag and duct tape.

Một túi nhựa và băng dính.

3. Bind it with duct tape.

Lấy băng keo quấn lại.

4. Melted toothbrush, duct tape handle-

Bàn chải nấu chảy, tay cầm bằng băng dính...

5. I got plenty of duct tape.

Tao còn cả đống băng keo.

6. And I'm out of duct tape.

Tôi cũng hết băng dính rồi.

7. Where's my plastic tarp and duct tape?

Tấm vải bạt với băng keo của anh đâu rồi?

8. Nothing a little duct tape can't fix.

Chút băng dính thì không thể sửa được.

9. I've got some duct tape in the back.

Tôi có một ít băng dính ở đằng sau đấy.

10. She sent me out for chloroform and duct tape.

Bà ta đã bảo tôi đi mua thuốc gây mê và băng keo đấy.

11. The Spanish ambassador told Philip II that the abscess was about to burst.

Đại sứ Tây Ban Nha tường trình với Felipe II rằng vết ung nhọt sắp sửa bung vỡ.

12. Grit, spit and a whole lot of duct tape.

Đục đẽo và một đống băng keo là được.

13. We just strap our kids down with duct tape.

Lấy băng dính dán thằng bé lại cũng được.

14. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

15. The only other access is through the air conditioning duct

Lối vào duy nhất là qua đường ống điều hoà không khí

16. The only other access is through the air conditioning duct.

Lối vào duy nhất là qua đường ống điều hoà không khí.

17. There's some plastic, Duct tape on the doorsills, Windows, too.

Có băng keo trên bậu cửa ra vào, cửa sổ nữa.

18. As you can see, rusted bolts, rubber, wood and neon pink duct tape.

Như mọi người thấy, những chiếc chốt gỉ, cao su, gỗ và ruy-băng hồng.

19. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

20. Adhesive reside shows he put layer after layer of duct tape over his victims'eyes.

Dính cư trú cho thấy ông đưa lớp sau lớp băng keo trong mắt nạn nhân của mình'.

21. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

22. There are few things in life that liberal application of duct tape can't solve.

Trong cuộc sống có nhiều thứ không thể giải quyết bằng băng dính được.

23. They kicked the hell out of me duct-taped me to my grandfather's wheelchair.

Chúng củ hành tôi rồi trói vào cái xe lăn của ông nội tôi.

24. That temperature is controlled by the air conditioning duct, 30 feet above the floor.

Nhiệt độ được kiểm soát bởi một máy điều hoà không khí đưa vào qua ống dẫn gắn ở trên cao cách sàn khoảng 10 thước.

25. Well, maybe you shoulda thought about the friggin'walnut before you covered it in duct tape.

Vậy sao anh không nghĩ tới cái gỗ óc chó khỉ... khi anh dán băng dính lên?