bile pigment in Vietnamese

Sắc tố mật

Sentence patterns related to "bile pigment"

Below are sample sentences containing the word "bile pigment" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bile pigment", or refer to the context using the word "bile pigment" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Skin pigment, eye pigment, both almost identical

sắc tố da, đồng tử... gần như là y hệt

2. pigment map

sơ đồ chất nhuộm

3. pigment list

danh sách chất nhuộm

4. Pigment List

Danh sách chất nhuộm

5. Pigment Map

Sơ đồ chất nhuộm

6. pigment declaration

khai báo chất nhuộm

7. pigment map declaration

khai báo sơ đồ chất nhuộm

8. A yellow pigment also tints the canvas .

Sắc tố vàng cũng nhuộm màu cho da .

9. It's green beceause of a special light- absorbing pigment called chlorophyil.

Nó có màu xanh nhờ có sắc tố hấp thụ ánh sáng đặc biệt... được gọi là diệp lục.

10. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

11. It may be used in plastic colorant concentrates to improve pigment wetting.

Nó có thể được sử dụng trong các chất cô đặc bằng chất dẻo plastic để cải thiện sự ướt của chất nhuộm.

12. In addition to eumelanin, melanocytes can generate a yellow/red pigment called phaeomelanin.

Ngoài eumelanin ra, tế bào hắc tố có thể tạo ra một sắc tố màu vàng / đỏ gọi là phaeomelanin.

13. The greater the amount of the pigment, the darker the hair will be.

Lượng sắc tố càng nhiều thì màu tóc sẽ càng sẫm.

14. Yet the practice of using this toxic pigment continued across time and cultures.

Dù vậy, việc sử dụng loại chất nhuộm độc hại này xuất hiện ở nhiều thời đại và nhiều nền văn hóa.

15. When combined with iron, it converts to a deep blue pigment called Prussian blue.

Khi kết hợp với sắt, nó chuyển thành một chất nhuộm màu xanh đậm, với thành phần chính là xanh Phổ (Prussian blue).

16. Lead iodide was formerly used as a paint pigment under the name "iodine yellow.

Chì iotua trước đây được sử dụng như một chất nhuộm màu sơn có tên "iodine yellow".

17. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

18. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

19. Another use for barium manganate was as a pigment for making the artist’s color manganese blue.

Một sử dụng khác cho baran manganat là một sắc tố làm cho màu mangan màu xanh nghệ thuật.

20. The first one is crustacyanin (max 632 nm), a slate-blue pigment found in the lobster’s carapace.

Đầu tiên là crustacyanin (dài tối đa 632 nm), sắc tố màu xanh lam xám đen được tìm thấy ở phần vỏ mai của tôm hùm.

21. Inside the chromatophore cell, pigment granules are enclosed in an elastic sac, called the cytoelastic sacculus.

Bên trong tế bào sắc tố, các hạt sắc tố được đặt trong một túi đàn hồi, được gọi là cytoelastic sacculus.

22. Goethite has been well known since ancient times for its use as a pigment (brown ochre).

Goethit đã được biết đến từ thời cổ đại vào việc sử dụng nó như là một sắc tố (nâu, vàng).

23. In the nudibranch Nembrotha Kubaryana, tetrapyrrole pigment 13 has been found to be a potent antimicrobial agent.

Ở loài sên biển Nembrotha Kubaryana, sắc tố tetrapyrrole số 13 được cho là một chất kháng khuẩn tiềm năng.

24. That it produces these pigment molecules sparked my curiosity and led me to collaborate closely with coelicolor.

Nó tạo ra những phân tử màu gợi lên sự hiếu kỳ của tôi và dẫn tôi tới sự cộng tác gần hơn với coelicolor.

25. All land plants and green algae possess two forms of this pigment: chlorophyll a and chlorophyll b.

Mọi loài thực vật trên mặt đất và tảo lục đều sở hữu hai loại sắc tố này: chlorophyll a và chlorophyll b.