est in Vietnamese

Viết tắt
(cũng estd)
1. established: thành lập
AN, est 1999: công ty AN, thành lập năm 1999.
2. estimate(d): ước tính.

Viết tắt
1. (Mỹ) Eastern Standard Time: giờ chuẩn ở miền Đông. xem thêm edt.
2. (y) Electro-shock treatment: cách chữa bệnh bằng điện xung (nhất là đối với bệnh nhân tâm thần).

Sentence patterns related to "est"

Below are sample sentences containing the word "est" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "est", or refer to the context using the word "est" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. 24 . Central bank loosens credit valve for real-est

24 . Ngân hàng Trung ương nới lỏng van tín dụng cho Bất động sản

2. Mongolia's population growth rate is estimated at 1.2% (2007 est.).

Tỷ lệ tăng trưởng dân số của Mông Cổ ở mức 1.2% (ước tính 2007).

3. Moreover, according to The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, the name Kittim “is extended to include the W[est] in general, but esp[ecially] the seafaring W[est].”

Ngoài ra, theo cuốn The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, tên Kít-tim “theo nghĩa rộng, bao gồm cả Tây Phương, nhưng đặc biệt những nước Tây Phương có lợi thế về đường biển”.

4. The Greater Manchester Built-up Area had a population of 2,553,400 (2011 est.).

Khu vực đô thị Đại Manchester có dân số đạt 2.553.400 theo ước tính năm 2011.

5. Based on maps copyrighted by Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. and Survey of Israel

Bản đồ do Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. và Survey of Israel xuất bản và giữ bản quyền

6. She had great success with her hit singles "Elle est à toi" and "Là-bas".

Cô đã thành công lớn với đĩa đơn "Elle est à toi" và "Là-bas" của cô.

7. It is a French public school within sub-district 1 of the Francophone Nord-Est School District.

Đây là một trường công lập của Pháp trong quận 1 của Khu Học Chánh Pháp Ngữ Nord-Est.

8. Other albums followed such as Cheri Ton Disque Est Rayé, Associé, and Patience Dabany in 1994.

Các album khác theo sau như Cheri Ton Disque Est Rayé, Associé và Patience Dabany năm 1994.

9. All matches up to 9 March 2012 (group stage and semi-finals) are EST (UTC−05:00).

Các trận từ ngày 9 tháng 3 năm 2012 về trước (vòng bảng và bán kết) tính theo giờ EST (UTC−05:00).

10. 1150), "L'enfer est plein de bonnes volontés ou désirs" (hell is full of good wishes or desires).

1150): "L'enfer est plein de bonnes volontés ou désirs" (địa ngục đầy những ước nguyện và khát khao tốt đẹp).

11. The service sector is the largest component of GDP at 70.5%, followed by the industrial sector at 25.7% (2006 est.).

Dịch vụ là khu vực lớn nhất, chiếm 70,5% GDP, sau đó là công nghiệp với 25,7% (ước tính năm 2006).

12. If a customer places an order at 8 p.m. EST on Wednesday, at checkout, they'll see 'arrives by the following Thursday'.

Nếu một khách hàng đặt hàng vào lúc 8 giờ tối thứ Tư (theo múi giờ chuẩn miền Đông), thì lúc xác nhận mua hàng, họ sẽ thấy hàng được "giao đến chậm nhất vào ngày thứ Năm gần nhất".

13. The Turkmen people of Central Asia live in: Turkmenistan, where some 85% of the population of 5,042,920 people (July 2006 est.), are ethnic Turkmen.

Người Turkmen miền Trung Á sống ở: Turkmenistan, nơi chừng 85% trong 5.042.920 người (ước tính 2006) thuộc dân tộc Turkmen.

14. Both the European Solar Telescope (EST) as well as the Advanced Technology Solar Telescope (ATST) have larger apertures not only to increase the resolution, but also to increase the light-collecting power.

Cả hai tổ chức European Solar Telescope (EST) và Advanced Technology Solar Telescope (ATST) đều dùng kính viễn vọng có khẩu độ lớn hơn không chỉ để tăng độ phân giải, mà còn để tăng khả năng thu thập ánh sáng.

15. Thomas Aquinas, in the introduction to his commentary on the Psalms, defined the Christian hymn thus: "Hymnus est laus Dei cum cantico; canticum autem exultatio mentis de aeternis habita, prorumpens in vocem."

Thomas Aquinas, trong phần dẫn nhập sách chú giải Thi thiên (Thánh vịnh) của ông, đã định nghĩa Thánh ca Cơ Đốc: "Hymnus est laus Dei cum cantico; canticum autem exultatio mentis de aeternis habita, prorumpens in vocem."