vertex cranii in Vietnamese

Đỉnh đầu

Sentence patterns related to "vertex cranii"

Below are sample sentences containing the word "vertex cranii" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vertex cranii", or refer to the context using the word "vertex cranii" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Let v be the last vertex before u on this path.

Giả sử v là đỉnh liền ngay trước u trên đường đi này.

2. The "hypotenuse" is the base of the tetrahedron at the back of the figure, and the "legs" are the three sides emanating from the vertex in the foreground.

"Cạnh huyền" là mặt đáy của tứ diện ở mặt sau của hình, và "các chân" là ba mặt xuất phát từ đỉnh góc khối vuông.

3. Then the method computes widest paths between all pairs of vertices, and the winner is the candidate whose vertex has wider paths to each opponent than vice versa.

Sau đó, tính đường đi rộng nhất giữa mọi cặp đỉnh của đồ thị và người thắng cuộc là ứng cử viên có đường đi tới mỗi đối thủ rộng hơn đường đi rộng nhất theo hướng ngược lại..