vertical diameter in Vietnamese

Đường kính thẳng đứng

Sentence patterns related to "vertical diameter"

Below are sample sentences containing the word "vertical diameter" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vertical diameter", or refer to the context using the word "vertical diameter" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Civil-Vertical Compressor

Civil-Máy nén thẳng đứngStencils

2. Circuit-Vertical Fuse (European

Mạch điện-Cầu chì thẳng đứng (châu Âu) Stencils

3. Circuit-Vertical Led (European

Mạch điện-Đèn LED thẳng đứng (châu Âu) Stencils

4. Get your vertical up!

Dựng cái cột thẳng lên!

5. Circuit-Vertical Resistor (European

Mạch điện-Điện trở thẳng đứng (châu Âu) Stencils

6. Since then two more occultations have been observed, which give an estimated mean diameter of ~150 km for diameter.

Sau đó, đã có 2 lần che khuất được quan sát thấy, ước lượng có đường kính là ~150 km.

7. Before profiling the jaws we will take a small cut on the inside diameter of the jaws equal to the plug diameter

Trước khi hồ sơ hàm chúng tôi sẽ có một cắt nhỏ ở bên trong đường kính của các hàm tương đương với đường kính cắm

8. The funnel's over a mile in diameter, sir.

Đường kính phễu hơn một dặm, thưa ông.

9. Large diameter bubbles, massive lungs, cold water deep dweller,

Những bong bóng đường kính lớn, những lá phổi khổng lồ... nước lạnh chảy sâu bên dưới.

10. Jaws holding the inside diameter of the work piece

Hàm giữ bên trong các đường kính của các mảnh làm việc

11. Remember, spindle speed also affects outside diameter holding force

Hãy nhớ rằng, spindle speed cũng ảnh hưởng đến bên ngoài đường kính đang nắm giữ lực lượng

12. Enter the distance between two vertical lines here

Hãy nhập vào đây khoảng cách giữa hai đường dọc

13. Three-blade propeller AV-5L-24 of 3.6 m diameter.

Ba lưỡi trên cánh quạt loại AV-5L-24 đường kính 3.6 m.

14. The largest one is eight feet (2.4 m) in diameter.

Khối đá lớn nhất có đường kính 2,4m.

15. So we set " Diameter to Cut " to 3. 95 inches

Vì vậy, chúng tôi đặt " Đường kính để cắt " đến 3. 95 inch

16. Notice that, at full extension, these quads are vertical.

Các bạn chú ý nhé, khi duỗi hết ra, những máy bay quad này sẽ ở vị trí thẳng đứng

17. Our program is set to cut at the nominal part diameter

Chương trình của chúng tôi được thiết lập để cắt đường kính danh nghĩa phần

18. It is found within a 100 km diameter circle around Sydney.

Nhện mạng phễu sống trong vòng bán kính 160 km quanh thành phố Sydney.

19. A vault door has 20 bolts, each an inch in diameter.

Mỗi cửa hầm có 20 con bù-lon, mỗi con đường kính 2 phân rưỡi.

20. An occultation diameter of ~170 km was measured from the observations.

Một đường kính che khuất là ~170 km đã được đo từ các đài thiên văn.

21. Should always be cut to match the nominal work piece diameter

Nên luôn luôn được cắt giảm để phù hợp với đường kính mảnh làm việc trên danh nghĩa

22. It has two faces, each five metres (16 ft) in diameter.

Nó có hai mặt, mỗi đường kính năm mét (16 ft).

23. The flowers are small, 1.5–2.5 cm diameter, white or pale yellow.

Hoa nhỏ, đường kính khoảng 1,5-2,5 cm, màu trắng hoặc vàng nhạt.

24. what do you have in the way of a small diameter drill?

Edvard, anh có loại mũi khoan đường kính nhỏ nào?

25. As I recline, my head says more or less vertical.

Khi tôi ngả ra, đầu tôi ít nhiều theo chiều thẳng đứng.