vertical dimension in Vietnamese

Chiều thẳng đứng

Sentence patterns related to "vertical dimension"

Below are sample sentences containing the word "vertical dimension" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vertical dimension", or refer to the context using the word "vertical dimension" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. " The dark dimension. "

" Không gian Hắc ám. "

2. Their connection to the dark dimension makes them more powerful in the mirror dimension.

Liên hệ của chúng với Không gian Hắc ám làm chúng mạnh hơn trong Không gian Kính.

3. Civil-Vertical Compressor

Civil-Máy nén thẳng đứngStencils

4. Superhero cat from another dimension.

Siêu anh hùng mèo đến từ chiều ko gian khác.

5. A simple schema consists of a key dimension (the "key") and an import dimension or metric.

Giản đồ đơn giản bao gồm thứ nguyên chính ("khóa") và thứ nguyên hoặc chỉ số nhập.

6. Use the Creative size (delivered) dimension.

Sử dụng thứ nguyên Kích thước quảng cáo (đã phân phối).

7. Circuit-Vertical Fuse (European

Mạch điện-Cầu chì thẳng đứng (châu Âu) Stencils

8. Circuit-Vertical Led (European

Mạch điện-Đèn LED thẳng đứng (châu Âu) Stencils

9. Get your vertical up!

Dựng cái cột thẳng lên!

10. Circuit-Vertical Resistor (European

Mạch điện-Điện trở thẳng đứng (châu Âu) Stencils

11. Product Coupon Code is the primary dimension.

Mã phiếu giảm giá sản phẩm là tham số chính.

12. Order Coupon Code is the primary dimension.

Mã phiếu giảm giá đặt hàng là tham số chính.

13. She does draw power from the dark dimension.

Bà ấy lấy pháp lực từ Không gian Hắc ám.

14. For a moment, you entered the astral dimension.

Anh vừa vào tinh linh giới một lát.

15. And in this dimension, they are incredibly small.

Và trong khuôn khổ này, chúng nhỏ đến không ngờ tới.

16. How this dimension differs from "Ad request size":

Sự khác biệt giữa thứ nguyên này với "Kích thước yêu cầu quảng cáo":

17. The time dimension of investment makes it a flow.

Quy mô thời gian của đầu tư làm cho nó là một luồng.

18. U.S. dimension marble demand is about 1.3 million tons.

Nhu cầu đá hoa khối của Mỹ khoảng 1,3 triệu tấn.

19. To group, select the dimension tab above the table.

Để nhóm dữ liệu, hãy chọn tab tham số phía trên bảng.

20. New Users, Sessions, Revenue, and Conversions by selected dimension

Người dùng mới, Phiên, Doanh thu và Chuyển đổi theo thứ nguyên đã chọn

21. Provide an Index and Dimension Value for each entry.

Cung cấp Chỉ mục và Giá trị thứ nguyên cho mỗi mục nhập.

22. To customize the values of the dimensions you see, click the gear icon next to the dimension menu to open the Customize dimension Items control.

Để tùy chỉnh các giá trị thứ nguyên mà bạn thấy, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh menu thứ nguyên để mở bảng điều khiển Tùy chỉnh mục thứ nguyên.

23. Select CM Ad as the primary dimension in the table.

Chọn Quảng cáo Campaign Manager làm thứ nguyên chính trong bảng.

24. Years ago, I launched the arc capacitor to Earth's dimension.

Nhiều năm trước, ta đã phóng tụ điện hồ quang... đến chiều không gian Trái Đất.

25. She draws power from the dark dimension to stay alive.

Bà ấy hút sức mạnh từ Không gian Hắc ám để tồn tại.