vertical muscle of tongue in Vietnamese

Cơ thẳng đứng của lưỡi

Sentence patterns related to "vertical muscle of tongue"

Below are sample sentences containing the word "vertical muscle of tongue" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vertical muscle of tongue", or refer to the context using the word "vertical muscle of tongue" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. The tongue is a specialized skeletal muscle that is specially adapted for the activities of speech, chewing, developing gustatory sense (taste) and swallowing.

Lưỡi là một cơ vân biệt hoá chuyên biệt thích nghi cho việc phát âm, nhai, phát triển cảm giác khẩu vị (vị giác) và nuốt.

2. The tongue of Apollo.

Giọng lưỡi của thần Apollo.

3. The Hummingbird’s Tongue

Lưỡi chim ruồi

4. Mind your tongue.

Coi chừng cái lưỡi của ngươi.

5. “Bite your tongue!”

“Hãy cắn răng!”

6. You don't biopsy a tongue unless you have to biopsy a tongue.

Cô không làm sinh thiết lưỡi trừ khi cô bị bắt buộc phải làm sinh thiết lưỡi.

7. It's on the tip of my tongue.

Tôi sắp buột miệng rồi.

8. Pull your tongue out of my arsehole.

Đừng có liếm đít tao nữa

9. It's on the tip... .. of my tongue.

Tôi sắp buột... miệng rồi.

10. Civil-Vertical Compressor

Civil-Máy nén thẳng đứngStencils

11. What a bold tongue!

Giọng lưỡi thật là liều lĩnh!

12. Cat got your tongue?

Mèo cắn đứt lưỡi ông rồi à?

13. "G.O.D.: Tongue in cheek – Tongue-in-cheek designs inspired by Hong Kong culture".

Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2012. ^ “G.O.D.: Tongue in cheek - Tongue-in-cheek designs inspired by Hong Kong culture”.

14. Muscle relaxants

Thuốc làm giãn cơ / làm cơ bớt căng

15. muscle spasms

co thắt cơ

16. Use the Tongue Aright!

Dùng miệng lưỡi đúng cách

17. I held my tongue.

Tôi giữ kín miệng.

18. Cut his tongue off!

Cắn đứt lưỡi của nó đi.

19. Circuit-Vertical Fuse (European

Mạch điện-Cầu chì thẳng đứng (châu Âu) Stencils

20. Petronius, or perhaps loose tongue of his confederates...

Petronius, hoặc có lẽ từ cái lưỡi phóng túng của bạn bè hắn...

21. Use the Power of Your Tongue for Good

Hãy dùng quyền lực của lưỡi một cách đúng đắn

22. Circuit-Vertical Led (European

Mạch điện-Đèn LED thẳng đứng (châu Âu) Stencils

23. Get your vertical up!

Dựng cái cột thẳng lên!

24. Circuit-Vertical Resistor (European

Mạch điện-Điện trở thẳng đứng (châu Âu) Stencils

25. My tongue must've slipped because...

À vâng, tôi hơi bị líu lưỡi vì...