vertically in Vietnamese

Trạng từ
Xem vertical

Sentence patterns related to "vertically"

Below are sample sentences containing the word "vertically" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vertically", or refer to the context using the word "vertically" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Mirror vertically

Phản chiếu theo chiều dọc

2. mirrored horizontally and vertically

đã phản chiếu theo chiều ngang và dọc

3. Pack Grow Window Vertically

Thay đổi cỡ cứa sổ đang tăng theo chiều dọc

4. Mirrored horizontally and vertically

Đã phản chiếu theo chiều ngang và dọc

5. Vertically transmitted infection Lack of nutrients.

Nhiễm trùng lây truyền theo chiều dọc Thiếu chất dinh dưỡng.

6. Snakes move by undulating their bodies vertically.

Rắn bò bằng cách uốn mình theo chiều thẳng đứng.

7. Takigawa's standard was three red circles arranged vertically.

Cờ hiệu của Takigawa là ba vòng tròn màu đỏ xếp thẳng đứng.

8. If this is enabled, icons are aligned vertically, otherwise horizontally

Nếu bật, các biểu tượng được canh theo chiều dọc, nếu không thì theo chiều ngang

9. We get the trellises in, we can start going vertically.

Lắp giàn mắt cáo là năng suất tăng vọt.

10. Line Draw a straight line vertically, horizontally or at # deg. angles

Dòng Vẽ dòng thẳng theo chiều dọc, theo chiều ngang hay ở góc #o

11. The proportions are thus: 3:1:3 vertically and 3:1:4.5 horizontally.

Các tỷ lệ là: 3:1:3 theo chiều dọc và 3:1:4.5 theo chiều ngang.

12. Vertically: The red stripe should be on the left side of the flag.

Theo chiều dọc: sọc đen nên nằm phía bên trái của cờ.

13. Kourion was perched high above the sea on cliffs that plunge almost vertically to the beaches below.

Thành Kourion nằm trên vách đá gần như thẳng đứng so với bờ biển nằm sâu bên dưới.

14. GrassMaster reinforces a 100% natural grass pitch by vertically inserting 20 million polypropylene (PP) fibres into the soil.

GrassMaster cung cấp một sân cỏ tự nhiên 100% bằng cách chèn 20 triệu sợi polypropylen (PP) vào đất.

15. It is usually topped with almonds and traditionally cut vertically into pieces so that each piece has a diamond shape.

Nó thường được phủ với hạnh nhân và theo truyền thống được cắt theo chiều dọc thành nhiều mảnh nhỏ có hình viên kim cương.

16. The private sector can no longer think only vertically, and the aid sector can no longer exist with solely horizontal humanitarianism.

Tính cá nhân không thể tiếp tục suy nghĩ theo chiều sâu, và yếu tố hỗ trợ không thể tồn tại với chủ nghĩa nhân đạo.

17. His research suggests that visual cues should be no more than two inches [5 cm] apart horizontally and four inches [10 cm] vertically.

Qua cuộc nghiên cứu, ông đề nghị những vật thấy được (như đã nêu trên) không nên cách nhau quá 5cm bề ngang và không quá 10cm bề dọc.

18. He received a telephoned death threat before a show in Montreal, and resorted to positioning his cymbals vertically in an attempt to defend against would-be assassins.

Anh nhận được cuộc gọi đe dọa trước buổi diễn ở Montreal, và buộc phải bố trí dàn chũm chọe theo chiều dọc nhằm tránh rủi ro bị ám sát.

19. The horns rise vertically from the forehead at a steep angle with little divergence in the initial growth then twist and diverge outward at right angles to the body.

Các sừng tăng theo chiều dọc từ trán ở một góc dốc với sự phân kỳ nhỏ trong sự tăng trưởng ban đầu sau đó xoắn và phân ra bên ngoài ở các góc bên phải cho cơ thể.

20. After 1945, the fishing economy was transformed from a predominantly labor-intensive inshore, household-based, saltfish-producing enterprise into an industrialized economy dominated by vertically integrated frozen fish companies.

Từ sau năm 1945, kinh tế ngư nghiệp trong tỉnh chuyển đổi từ chủ yếu thâm dụng lao động ven bờ, hộ gia đình, sản xuất cá ướp muối sang một ngành công nghiệp hóa chịu sự chi phối tối cao của các công ty cá đông lạnh.

21. In the case of Homeworld, the game is set in space, offering a uniquely exploitable 3D environment in which all units can move vertically in addition to the horizontal plane.

Trong trường hợp của Homeworld, trò chơi được đặt trong không gian, cung cấp một môi trường 3D duy nhất trong đó tất cả các đơn vị có thể di chuyển theo chiều dọc ngoài mặt phẳng nằm ngang.

22. When they are disturbed by turbulence, however, the plates start to "wobble", causing their surfaces to deviate some degrees from the ideal horizontal orientation, and causing the reflection (i.e., the subsun) to become elongated vertically.

Tuy nhiên, khi chúng bị xáo trộn bởi nhiễu loạn, những tấm lục giác phẳng này bắt đầu "lắc lư", khiến bề mặt của chúng lệch một vài độ khỏi hướng ngang lý tưởng, và làm cho sự phản xạ (tức là mặt trời phụ) kéo dài theo chiều dọc.