vertiginosa aura in Vietnamese

Tiền triệu chóng mặt

Sentence patterns related to "vertiginosa aura"

Below are sample sentences containing the word "vertiginosa aura" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vertiginosa aura", or refer to the context using the word "vertiginosa aura" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. And what color is my aura?

Và hào quang của con màu gì?

2. You're surrounded by a very strong aura of red.

Người anh phủ quanh một mùi hương đỏ rất nồng.

3. She can change her face, but she can't change her aura.

Cô ta có thể thay đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi mùi hương của mình.

4. His royal ability allows him to read people's emotions through their aura.

Khả năng của mình, hoàng, cho phép anh ta đọc cảm xúc của người qua hào quang của họ.

5. I love feeling the aura of a space that has so much history.

Tôi yêu việc cảm nhận không khí chung ở một nơi có nhiều giá trị lịch sử.

6. Not surprisingly, the whole concept of Eden took on an aura of fantasy.

Không ngạc nhiên gì, ý niệm về vườn Ê-đen bị xem là chuyện huyền thoại.

7. Standard Oil had gained an aura of invincibility, always prevailing against competitors, critics, and political enemies.

Standard Oil đã đạt được một hào quang của bất khả chiến bại, luôn luôn thịnh hành đối với các đối thủ, nhà phê bình và kẻ thù chính trị.

8. Ironically, in modern times achieving the aura of rustic simplicity demanded by wabi-cha can be an expensive endeavour.

Một cách trớ trêu, trong thời hiện đại, việc đạt được hào quang của sự đơn giản mộc mạc theo yêu cầu của wabi-cha có thể bị coi là một nỗ lực tốn kém.

9. The community lies some 20 km northwest of Gemünden am Main in the valley of the Aura river in the Spessart Nature Park (Naturpark Spessart).

Đô thị này có cự ly khoảng 20 km về phía tây bắc Gemünden am Main trong thung lũng sông Aura của công viên tự nhiên Spessart (Naturpark Spessart).

10. The aura of mystery that surrounds the “afterlife,” whether said to be in heaven, purgatory, or a place of eternal torment, provides no true comfort.

Màn bí mật bao trùm “đời sống sau khi chết”—dù người ta nói ở trên trời, trong lò luyện tội hay một nơi hành tội đời đời nào đó—không đem lại an ủi thật sự nào cả.

11. Aura 22: a 22-carat gilding material, a gold paste intended to be painted onto the surface of silver PMC pieces, or ready-made silver objects.

Aura 22: một vật liệu mạ vàng 22 k, một hỗn hợp vàng dạng hồ nhằm sơn lên bề mặt các vật liệu bằng bạc PMC, hoặc các vật dụng bằng bạc làm sẵn.

12. The grotesque and near-supernatural qualities of Boo Radley and his house, and the element of racial injustice involving Tom Robinson, contribute to the aura of the Gothic in the novel.

Hình tượng nhân vật Boo Radley kỳ lạ và gần như là siêu nhiên, cùng với căn nhà của ông, bên cạnh yếu tố bất công chủng tộc gắn liền với Tom Robinson đã tạo dựng nên cảm giác về nét Gothic trong quyển tiểu thuyết.