vescular ovarian follicle in Vietnamese

Nang trứng, bọc nước nang de Graaf

Sentence patterns related to "vescular ovarian follicle"

Below are sample sentences containing the word "vescular ovarian follicle" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vescular ovarian follicle", or refer to the context using the word "vescular ovarian follicle" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Each follicle contains one egg, and on average, only one follicle becomes fully mature.

Mỗi nang trứng chứa một trứng, và trung bình, chỉ có một nang trứng chín hoàn toàn.

2. She had ovarian cancer.

Cô ấy bị ung thư buồng trứng.

3. Ovarian cancer's way more likely.

Ung thư buồng trứng thì có thể hơn.

4. Every follicle, every frown, every micro expression on your face.

Mọi chi tiết, mỗi cái cau mày, mọi cung bậc cảm xúc dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt em.

5. KRT71 is a crucial gene for keratinization of the hair follicle.

KRT71 là một gen quan trọng cho quá trình chất sừng hóa nang lông.

6. Degrade the endometrium, prevent ovarian follicles from maturing.

Làm suy thoái tử cung, ngăn nang buồng trứng chín.

7. We ran blood tests for ovarian, lung and lymphomas.

Đã xét nghiệm máu để kiểm tra buồng trứng, phổi và lympho.

8. When Sarah Jayne was 19, she learned that she had ovarian cancer.

Năm 19 tuổi, cô Sarah Jayne hay tin mình bị ung thư buồng trứng.

9. In August 2008, Kawakami was diagnosed with ovarian cancer, which required surgery.

Tháng 8 năm 2008, Kawakami được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng, cần thiết phẫu thuật.

10. But two years later, Kathleen was diagnosed with advanced-stage ovarian cancer.

Nhưng 2 năm sau, Kathleen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối.

11. The hair follicle regulates hair growth via a complex interaction between hormones, neuropeptides and immune cells.

Nang lông điều chỉnh sự phát triển của lông (hoặc tóc) thông qua sự tương tác phức tạp giữa các hormone, các neuropeptide và các tế bào miễn dịch.

12. Surgery is almost always the first treatment a woman with ovarian cancer undergoes .

Phẫu thuật luôn là cách chữa trị đầu tiên cho một người bị ung thư buồng trứng .

13. She died in 1958 at the age of 37 of ovarian cancer.

Bà qua đời năm 1958 ở tuổi 37 do căn bệnh ung thư buồng trứng.

14. In fact, one in 70 women will be diagnosed with ovarian cancer.

Trên thực tế, có một trong 70 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng.

15. The ultrasound would be the way to go if you were looking for ovarian cancer.

Siêu âm vốn là cách để xác định ung thư buồng trứng.

16. We have more trials planned for lung cancer, pancreatic cancer, ovarian cancer and breast cancer.

Chúng tôi đã có nhiều dự định thử nghiệm cho ung thư phổi, ung thư tụy tạng, ung thư buồng trứng, và ung thư vú.

17. An exam can sometimes reveal an ovarian cyst or internal scarring that may be due to endometriosis .

Đôi khi khám cũng có thể phát hiện ra được u nang buồng trứng hoặc sẹo bên trong có thể là do lạc nội mạc tử cung gây ra .

18. Ultrasound can also show abnormal conditions , such as ovarian cysts or fibroids ( benign tumors in the uterus ) .

Siêu âm cũng có thể cho thấy những tình trạng bất thường , như là u nang buồng trứng hoặc u xơ tử cung ( các khối u lành tính trong tử cung ) .

19. This helps rescue that follicle, now called the corpus luteum, from degenerating as it normally would do in that stage of the menstrual cycle.

Việc này sẽ giúp cho nang trứng, với tên gọi bây giờ là hoàng thể, tránh khỏi việc bị thoái hóa như thường lệ trong chu kỳ kinh nguyệt.

20. So we wanted to figure out how these ovarian cancer cells are becoming resistant to this drug called Cisplatin.

Vì vậy chúng tôi muốn biết làm cách nào các tế bào ung thư cổ tử cung trở nên đề kháng với loại thuốc gọi là Cisplatin này.

21. Once implanted, the cells that are to become the placenta secrete a hormone that signals to the ovulated follicle that there is a pregnancy in the uterus.

Một khi đã gắn sâu, các tế bào sắp trở thành nhau thai sẽ tiết ra hooc-môn báo hiệu cho nang noãn rằng cơ thể đang mang thai.

22. In the next month, the end of December, you'll see ovarian cancer, and then lung cancer will come several months after.

Trong tháng tới, cuối tháng 12, bạn sẽ thấy ung thư buồng trứng được giải mã, sau đó là ung thư phổi sau vài tháng.

23. She fell ill again on 30 March, and she died on 16 April 1958, in Chelsea, London, of bronchopneumonia, secondary carcinomatosis, and ovarian cancer.

Ngày 30 tháng 3 bà lại chuyển bệnh và qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1958 ở Chelsea, Luân Đôn do bị viêm cuống phổi, ung thư biểu bì thứ phát và ung thư buồng trứng.

24. The Msx2 gene associated with hair follicle maintenance is also linked to the closure of the parietal eye in mammals, indicating that fur and lack of pineal eye is linked.

Mã gen di truyền Msx2 dùng để duy trì lông mao cũng có liên quan đến sự đóng mắt đỉnh ở động vật có vú, cho thấy lông và thiếu mắt đỉnh có liên quan.

25. Lesser sac Greater sac "peritoneal cavity" at Dorland's Medical Dictionary Tank, P. (2013) Grants Dissector 15th ed., ch.4 The abdomen, pp. 99 "Researchers Examine Role of Fluid Flow in Ovarian Cancer Progression" (Press release).

Khoang phúc mạc có liên quan đến lọc màng bụng. ^ "peritoneal cavity" tại Từ điển Y học Dorland ^ Tank, P. (2013) Grants Dissector 15th ed., ch.4 The abdomen, pp. 99 ^ “Researchers Examine Role of Fluid Flow in Ovarian Cancer Progression” (Thông cáo báo chí).