vesical calculus in Vietnamese

Sỏi bàng quang

Sentence patterns related to "vesical calculus"

Below are sample sentences containing the word "vesical calculus" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vesical calculus", or refer to the context using the word "vesical calculus" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. I took calculus and philosophy.

Tôi đã học giải tích và triết học.

2. This is the continuous functional calculus.

Là loại mã vạch liên tục.

3. I know, quantum physics, parable calculus.

Cơ học lượng tử, các đường cong, các tính toán.

4. This is calculus, in a single variable.

Đây là giải tích một biến số.

5. So calculus has traditionally been taught very late.

Giải tích thường được dạy rất trễ.

6. This course isn't just about doing calculus problems.

Khóa học này không chỉ là về làm bài tập giải tích.

7. This course and indeed the subject of calculus is not easy.

Khóa học này và thực sự là vấn đề giải tích không dễ dàng.

8. This similarity is explored in the theory of time-scale calculus.

Sự giống nhau này được khám phá trong lý thuyết giải tích theo trục thời gian.

9. First published in 1941, it discusses number theory, geometry, topology and calculus.

Lần thứ nhất vào năm 1941, với nội dung về lý thuyết số, hình học, tô pô và giải tích.

10. But in case you aren't familiar with calculus, don't worry about it.

Nhưng trong trường hợp bạn không quen thuộc với giải tích. Không

11. It's a type of fossilized dental plaque that is called officially dental calculus.

Đó là một loại hóa thạch của chất bám trên răng thuật ngữ chính thức là sỏi răng.

12. If Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.

Nếu như Isaac Newton từng làm những video về giải tích, Thì tôi đã không phải làm rồi.

13. He invented calculus, a branch of mathematics used in computer design, space travel, and nuclear physics.

Ông phát minh phép tích vi phân, là một khía cạnh của toán học, được dùng trong thiết kế máy vi tính, du hành trong vũ trụ và vật lý hạt nhân.

14. Sir Isaac Newton formulated Newton's Laws of Motion and developed Calculus, the mathematical basis of physics.

Sir Isaac Newton đã xây dựng định luật Newton về chuyển động và phát triển Calculus, cơ sở toán học của vật lý học.

15. It employs the mathematics of differential calculus (which was also initiated by Newton in his youth).

Nó sử dụng toán học của phép tính vi phân (cũng được Newton khởi xướng khi còn trẻ).

16. In Lagrangian mechanics the solution uses the path of least action and follows the calculus of variations.

Trong cơ học này sử dụng con đường của các hành động tối thiểu và đi theo tính toán của các biến số.

17. Much later, Robert Maillart's bridges, which optimize structural form with a calculus curvature almost like a parabola.

Sau đó, những cây cầu của Robert Maillart, đã tối ưu hóa hình dáng cấu trúc với những đường cong như hình parabol.

18. In mathematics, Newton shares the credit with Gottfried Leibniz for the development of the differential and integral calculus.

Trong toán học, Newton cùng với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân.

19. The epsilon-delta version of Weierstrass and Cauchy developed a rigorous formulation of the logic and calculus involved.

Cách giải thích epsilon-delta của Weierstrass và Cauchy đã trình bày một công thức nghiêm ngặt về logic và vi tích phân.

20. Calculus has widespread applications in science, economics, and engineering and can solve many problems for which algebra alone is insufficient.

Vi tích phân có ứng dụng rộng rãi trong khoa học, kinh tế, và kỹ thuật và có thể giải quyết nhiều vấn đề mà đại số thôi là không đủ.

21. When Feynman was 15, he taught himself trigonometry, advanced algebra, infinite series, analytic geometry, and both differential and integral calculus.

Khi Feynman 15 tuổi, ông tự học lượng giác, đại số cao cấp, chuỗi vô hạn, hình học giải tích, và cả phép tính tích phân và vi phân.

22. In the last part of his life, he also worked on absolute differential calculus and on the geometry of Hilbert spaces.

Trong cuối cuộc đời của ông, ông cũng làm việc về tính toán phân biệt tuyệt đối và về hình học của không gian Hilbert..

23. Markov then resumed his teaching activities and lectured on probability theory and the calculus of differences until his death in 1922.

Markov sau đó tiếp tục hoạt động giảng dạy của mình và giảng về lý thuyết xác suất và tính toán sự khác biệt cho đến khi ông qua đời vào năm 1922.

24. Newton developed the ideas of universal gravitation, Newtonian mechanics, and calculus, and Robert Hooke his eponymously named law of elasticity.

Newton phát triển các khái niệm về vạn vật hấp dẫn, cơ học Newton, và vi tích phân, và họ của Robert Hooke được đặt cho luật hồi phục.

25. From 1875 he worked at Göttingen University, dealing with the subjects of complex analysis, differential geometry and the calculus of variations.

Từ 1875 ông làm việc tại Đại học Göttingen, giao dịch với các đối tượng của lý thuyết chức năng, hình học vi phân và các phép tính của các biến thể.