busheller in Vietnamese

@busheller /'buʃlə/
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thợ sửa quần áo (đàn ông)