cutless in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-không cắt
@Lĩnh vực: xây dựng
-không có vạch vữa

Use "cutless" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "cutless" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cutless", or refer to the context using the word "cutless" in the English - Vietnamese Dictionary.