cutstring staircase in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-cầu thang dầm lắp bậc

Sentence patterns related to "cutstring staircase"

Below are sample sentences containing the word "cutstring staircase" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cutstring staircase", or refer to the context using the word "cutstring staircase" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Up the main staircase!

Đi cầu thang chính!

2. It was this marble staircase.

Là cầu thang đá cẩm thạch này đây.

3. Someone sneezed on the staircase.

Một người nào đó hắt hơi vào cầu thang.

4. The tower had a spiral staircase containing 213 steps.

Tòa tháp có một cầu thang xoắn ốc có tổng cộng 213 bậc.

5. Here's a key passage where he basically describes the staircase.

Đây là một đoạn quan trọng mà anh mô tả cái thang kia.

6. The funicular runs alongside the Rue Foyatier, a wide 220-step staircase.

Đường chạy của thang máy song song với phố Foyatier, là một cầu thang bộ dài 220 bậc.

7. She climbed up the narrow winding staircase , and reached a little door .

Cô leo lên cái cầu thang cuốn hẹp và tiến đến cái cửa nhỏ .

8. Under the winding staircase of the steeple, that's where we have to look.

Dưới cầu thang của gác chuông, đó là nơi chúng ta nên tới.

9. A staircase led up to a terrace where the king officiated at various ceremonies.

Một cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi vua chủ trì những nghi lễ khác nhau.

10. And I think if Grace Kelly is the most glamorous person, maybe a spiral staircase with glass block may be the most glamorous interior shot, because a spiral staircase is incredibly glamorous.

Và tôi nghĩ nếu Grace Kelly là người quyến rũ nhất, có thể cầu thang xoắn ốc với kính có thể là bức nội thất thu hút nhất, bởi 1 cầu thang xoắn ốc quyến rũ đến khó tin.

11. They had one small elevator and a staircase that wrapped them and a light well.

Chúng có một thang máy nhỏ, một cầu thang bao xung quanh, và có ánh sáng tốt.

12. The world's many religions have found so many ways to help people climb the staircase.

Những tôn giáo trên thế giới đã tìm ra được nhiều cách để khiến con người ta leo lên được chiếc cầu thang ấy.

13. Well, this staircase here, this is where the maid reputedly hung herself in 1860.

Cái cầu thang này được tin là nơi mà người hầu gái đã treo cổ tự tử vào năm 1860.

14. The elderly often fear falling on a staircase or being assaulted on the street.

Những người cao tuổi thường sợ bị ngã cầu thang hay bị tấn công khi ra đường.

15. A famous spiral staircase of white marble inside an annex leads to the large library.

Một cầu thang xoắn ốc nổi tiếng bằng đá cẩm thạch trắng bên trong dẫn lên một thư phòng lớn.

16. The rope looks like a ladder that has been twisted until it resembles a spiral staircase (6).

Sợi dây được xoắn lại theo hình thang dây xoắn (6).

17. He was able to locate some walls, a staircase, and finally three of the corners of the foundation.

Ông định vị được một số bức tường, một cầu thang và cuối cùng là ba góc của móng.

18. So the key for me was to translate this feeling of walking on a staircase back to flat land.

Vì vậy, chìa khóa cho giải pháp của tôi là chuyển cảm giác leo cầu thang lên trên mặt đất.

19. KV 46 consists of a staircase leading down to a further descending corridor and a unique burial chamber.

KV46 bao gồm một cầu thang dẫn xuống một hành lang nghiêng và phòng chôn cất.

20. A woman named Aomame in 1984 Japan finds herself negotiating down a spiral staircase off an elevated highway.

Một người phụ nữ có tên Aomame, vào 1984 ở Nhât, phát hiện ra rằng đang đòi đi xuống một cầu thang xoắn trôn ốc xuống khỏi đường cao tốc trên cao.

21. Because in India we do not have a fancy rail that takes you up a staircase like in the developed countries.

Bởi vì ở Ấn Độ, chúng tôi không có loại thanh trượt để đưa bạn lên cầu thang như ở các nước phát triển.

22. She then distinctly heard the pad, pad, pad of bare feet coming out of the adjoining dressing- room and walking along the passage towards the staircase.

Sau đó, cô rõ ràng nghe pad, pad, pad của chân trần của liền kề phòng thay đồ và đi bộ dọc theo đoạn về phía cầu thang.

23. However, the Mexican pyramid is a large pile of earth with a temple at the very top and an external staircase that provides access to the summit.

Tuy nhiên, kim tự tháp của Mexico là một gò đất lớn, có đền thờ ở trên đỉnh và bên ngoài có những bậc lên tới tận đỉnh.

24. The tower is in fact composed of three distinct architectural elements: the central round tower, a smaller secondary tower (containing a spiral staircase), and a square corps de logis protruding from the tower.

Tháp thực tế bao gồm ba yếu tố kiến trúc riêng biệt: tháp tròn trung tâm, một tháp phụ nhỏ hơn (có cầu thang xoắn ốc), và một Corps de logis có hình vuông lồi ra từ tháp.

25. The typical hypogeum has an entry oriented towards the west, a spiral staircase and a main chamber, usually 5 to 8 meters below the surface, with several lesser chambers around, each one containing a corpse.

Các Hypogeum điển hình đều có hướng hướng về phía tây, bao gồm một cầu thang xoắn ốc và một buồng chính rộng từ 10-12 mét, nằm sâu từ 5-8 mét bên dưới mặt đất, với một số hốc nhỏ hơn xung quanh, mỗi hốc có chứa một xác chết.