cutter arbor in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
-trục gá dao phay

Sentence patterns related to "cutter arbor"

Below are sample sentences containing the word "cutter arbor" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cutter arbor", or refer to the context using the word "cutter arbor" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Plasma cutter.

Máy cắt plasma.

2. Yankee cutter, downriver.

Tàu Hoa Kì, về hướng cửa sông

3. Ann Arbor saw increased growth in manufacturing, particularly in milling.

Ann Arbor đã chứng kiến sự gia tăng tăng trưởng trong sản xuất, đặc biệt là trong nhà máy xay.

4. Hell Survivors Paintball Field is five miles outside Ann Arbor.

Trường bắn súng sơn chỉ cách Ann Arbor có 5 dặm

5. The psychiatrist that S.C.P.D. sent Cutter to.

Bác sĩ tâm thần mà SCPD đã gửi Cutter cho.

6. Cutter, I've been meaning to ask you...

Cắt, tôi đã ý nghĩa để hỏi bạn...

7. You slashed his throat with a box cutter.

Cô đã rạch cổ hắn ta bằng dụng cụ mở đồ hộp.

8. This project was finished by the time Cutter graduated in 1859.

Kế hoạch này làm xong trước khi Cutter tốt nghiệp trong năm 1859.

9. Cutter served as editor of Library Journal from 1891 to 1893.

Cutter phục vụ như một biên tập viên của tạp chí Library Journal từ năm 1891 đến năm 1893.

10. The only kitchen tools my staff had was a box cutter.

Công cụ nhà bếp duy nhất nhân viên của tôi có là đồ cắt hộp.

11. He'll break out his box cutter on his sorry gimp ass.

Cho mấy xiên dao rọc giấy ngay.

12. In 1849, the crew of the American ship Cutter was killed and eaten by the Pouma clan.

Năm 1849, thuỷ thủ đoàn trên tàu Cutter của Hoa Kỳ bị thị tộc Pouma giết và ăn thịt.

13. The block-cutter cut away the non-black areas of the image, leaving raised areas that were inked to leave an impression.

Người đục khối gỗ cắt bỏ các vùng không có màu đen của hình ảnh, để lại các vùng được nâng lên đã được tô mực lại để có thể đóng dấu in xuống.

14. From 1972 to 2012 the ship was known as USCGC Jarvis and served the United States Coast Guard as a high endurance cutter.

Từ năm 1972 đến năm 2012, con tàu được biết đến như là USCGC Jarvis (WHEC-725) và phục vụ Tuần duyên Hoa Kỳ như máy cắt độ bền cao.

15. Seven times the destroyers and the Coast Guard cutter attacked the submarine, dropping 30 depth charges, but could not "kill" the elusive submersible.

Các tàu khu trục và chiếc cutter Tuần duyên đã bảy lần tấn công chiếc tàu ngầm, thả 30 quả mìn sâu, nhưng không thể tiêu diệt đối thủ đã lặn xuống để lẩn tránh.

16. Olympia sings one of the opera's most-famous arias, "Les oiseaux dans la charmille" (The birds in the arbor, nicknamed "The Doll Song"), during which she runs-down and needs to be wound-up before she can continue.

Olympia hát một đoạn aria rất nổi tiếng của opera, Les oiseaux dans la charmille (tiếng Việt: Bài ca búp bê), trong đoạn này, Olympia đang hát thì ngừng lại và phải được lên dây cót mới có thể tiếp tục được.

17. Cutter was commissioned on at least one occasion to propose an architectural conception for the University of Toronto Library which had recently been consumed by a massive conflagration.

Cutter được ủy quyền ít nhất một lần để đề xuất ý tưởng xây dựng kiên trúc cho thư viện Đại học Toronto, nơi lúc bấy giờ đã bị hủy hoại bởi một đám cháy lớn.

18. The laser cutter is a machine that uses a laser to cut materials such as chip board, matte board, felt, wood, and acrylic up to 3/8 inch (1 cm) thickness.

Máy cắt laser là một máy sử dụng laser để cắt các vật liệu như ván dăm, bảng mờ, phớt, gỗ và acrylic lên đến độ dày 3/8 inch (1 cm).

19. Laminated object manufacturing (LOM) is a rapid prototyping system developed by Helisys Inc. (Cubic Technologies is now the successor organization of Helisys) In it, layers of adhesive-coated paper, plastic, or metal laminates are successively glued together and cut to shape with a knife or laser cutter.

Sản xuất đối tượng nhiều lớp (LOM) là một hệ thống tạo mẫu nhanh được phát triển bởi Helisys Inc. (Cubic Technologies hiện là tổ chức kế thừa của Helisys) Trong đó, các lớp giấy tráng, nhựa hoặc kim loại được dán liên tục và cắt hình bằng dao hoặc dao cắt laser.

20. The artist provided an ink drawing on thin paper, which was pasted to a block of cherry wood and rubbed with oil until the upper layers of paper could be pulled away, leaving a translucent layer of paper that the block-cutter could use as a guide.

Người nghệ sĩ đã cung cấp một bản vẽ bằng mực trên giấy mỏng, được dán vào một khối làm bằng gỗ cây anh đào và chà xát với dầu cho đến khi các lớp bên trên của giấy có thể kéo được đi, để lại một lớp mờ của giấy mà người đục khối gỗ có thể sử dụng như một chỉ dẫn.