cutter blade in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
-lưỡi dao cắt

Sentence patterns related to "cutter blade"

Below are sample sentences containing the word "cutter blade" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cutter blade", or refer to the context using the word "cutter blade" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Plasma cutter.

Máy cắt plasma.

2. Yankee cutter, downriver.

Tàu Hoa Kì, về hướng cửa sông

3. Sharp blade.

Cổ bị cắt, bằng lưỡi dao sắc.

4. — Boris The Blade.

Boris dao găm.

5. Blade of Unicorn.

Thanh kiếm sừng kỳ lân.

6. The psychiatrist that S.C.P.D. sent Cutter to.

Bác sĩ tâm thần mà SCPD đã gửi Cutter cho.

7. He poisoned the blade.

Hắn tẩm độc vào con dao!

8. Cutter, I've been meaning to ask you...

Cắt, tôi đã ý nghĩa để hỏi bạn...

9. You slashed his throat with a box cutter.

Cô đã rạch cổ hắn ta bằng dụng cụ mở đồ hộp.

10. I claim this shoulder blade-

Anh giành cái xương bả vai này...

11. I can feel his blade.

Tôi cảm thấy lưỡi dao của hắn.

12. They're Dongranguk's Killer- Blade army.

Chúng là đội quân Đao Sát của Dongranguk.

13. Pick up the razor blade.

Hãy nhặt con dao lam lên.

14. Boss, Iet's use a blade!

Đại ca, xài dao chặt thịt đi!

15. But leave the Blade outside.

Nhưng để thanh kiếm bên ngoài.

16. A boy and his blade.

Chàng trai và Lưỡi gươm.

17. Crassus denies me sharpened blade.

Crassus từ chối không cho tôi mài sắc kiếm.

18. Your blade won't be enough, assassin.

Kiếm của ngươi chưa đủ khả năng đâu, sát thủ

19. Well, it's not just the blade.

Không chỉ lưỡi dao thôi đâu.

20. This is the Blade of Unicorn?

Đây là thanh kiếm sừng kỳ lân?

21. Boss, Iet' s use a blade!

Đại ca, xài dao chặt thịt đi!

22. This blade has a dark past.

Thanh đao này có một quá khứ đen tối.

23. Why would he need a blade?

Tại sao nó lại cầm dao?

24. Give an old-schooler your blade.

Đưa tôi cái dao lỗi thời ấy

25. Blade went right through his boot, huh?

Lưỡi kéo có thể cắt đứt cả giày cơ à?