sonic detector in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: giao thông & vận tải
-bộ dò âm thanh

Sentence patterns related to "sonic detector"

Below are sample sentences containing the word "sonic detector" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic detector", or refer to the context using the word "sonic detector" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

6. The lie detector!

Máy phát hiện nói dối.

7. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

8. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

9. This is a metal detector.

Đây là máy dò kim loại.

10. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

11. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

12. Your smoke detector was malfunctioning today.

À, có vẻ là cái máy báo khói nhà anh hôm nay bị mát.

13. They have to replace the smoke detector.

Họ phải thay còi báo cháy thôi.

14. Human lie detector, how does that work?

Phát hiện người nào nói dối, Nó làm việc thế nào?

15. Surprising for a big CIA pulse detector.

'Bất ngờ lớn nhất là một CIA lại đi kiểm tra nhịp tim.

16. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

17. Most important, in 1904–1906 the crystal detector, the simplest and cheapest AM detector, was developed by G. W. Pickard.

Quan trọng nhất, trong 1904-1906, máy tách sóng tinh thể, máy dò AM đơn giản và rẻ tiền, được phát triển bởi GW Pickard.

18. What's the word on the lie detector test?

Kết quả bài kiểm tra nói dối đó?

19. You changed the batteries in the smoke detector.

Cậu đã đổi pin trong cái máy phát hiện khói.

20. Bypass the motion detector lasers and biometric sensors, pow.

Tắt hệ thống laser cảm biến và cảm nhiệt.

21. They still have that metal detector at your school?

Trong trường vẫn còn máy phát hiện kim loại chứ?

22. The detector contained 12.2 tons of watered gallium-71.

Cỗ máy này chứa 12,2 tấn gali-71 lỏng.

23. That'll get through any metal detector in the world.

Nó có thể qua mặt tất cả các máy dò kim loại trên thế giới.

24. We're going through a very sensitive metal detector, okay?

chúng tôi phải đi qua một máy dò kim loại rất nhạy cảm, hiểu chứ?

25. The mixer is called the first detector, while the demodulator that extracts the audio signal from the intermediate frequency is called the second detector.

Máy trộn được gọi là máy dò đầu tiên, trong khi bộ giải điều chế trích xuất tín hiệu âm thanh từ tần số trung gian được gọi là detector thứ hai.