sonic fatigue in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-sự mỏi do âm thanh

Sentence patterns related to "sonic fatigue"

Below are sample sentences containing the word "sonic fatigue" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic fatigue", or refer to the context using the word "sonic fatigue" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

6. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

7. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

8. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

9. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

10. Wing flutter, metal fatigue, turbine failure.

Rung cánh, rả kim loại, máy móc hỏng hóc.

11. Instead, stress and fatigue ruined his health.

Thay vì vậy, do làm việc căng thẳng và thiếu nghỉ ngơi, sức khỏe anh bị suy kiệt.

12. Cushing's causes fatigue, breathing problems, Fluctuating hearing.

Hội chứng Cushing gây mệt mỏi, vấn đề thở, sự thay đổi thính giác.

13. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

14. You've probably heard it called "chronic fatigue syndrome."

Có thể bạn đã nghe về nó dưới tên hội chứng suy nhược mãn tính

15. Stress and fatigue can make morning sickness worse .

Tình trạng căng thẳng và mệt mỏi có thể làm chứng ốm nghén tệ hại hơn .

16. Fatigue is a common complaint of late pregnancy .

Vào giai đoạn cuối thai kỳ , các bà mẹ thường hay than phiền là mệt mỏi .

17. We monitor for signs of stress, fatigue mental exhaustion.

Chúng tôi giám sát các dấu hiệu trầm cảm, mệt mỏi... suy kiệt hệ thần kinh.

18. MG causes muscle fatigue including respiratory problems and difficulty swallowing.

Suy nhược cơ gây nên mỏi cơ bao gồm cả vấn đề về hô hấp và khó nuốt.

19. They had no nausea, diarrhea, constipation, fatigue that would be expected.

Họ không bị nôn ói, tiêu chảy, táo bón, mệt mỏi như dự đoán.

20. As constant fatigue weakens their immune system, they may fall sick.

Mệt mỏi kéo dài sẽ làm các bạn giảm sức đề kháng, và dễ ngã bệnh.

21. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

22. I had a reputation as being interested in patients with chronic fatigue.

Tôi vốn nổi tiếng là rất quan tâm tới các bệnh nhân bị mệt mỏi kinh niên.

23. Recognize that sleep is essential to dealing with the fatigue of grieving.

Nhớ rằng giấc ngủ là điều không thể thiếu vì sự đau buồn khiến cơ thể kiệt sức.

24. While I was walking, I actually fell asleep from sheer misery and fatigue.

Trong lúc đi bộ, tôi đã ngủ gà ngủ gật vì quá sức khổ sở và mệt mỏi.

25. Fatigue is different from drowsiness, where a patient feels that sleep is required.

Mệt mỏi khác với buồn ngủ, nơi bệnh nhân cảm thấy rằng giấc ngủ là cần thiết.