sonic flaw detection in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
-sự tìm khuyết tật bằng âm// cách sử dụng âm đểm dò vết rạ

Sentence patterns related to "sonic flaw detection"

Below are sample sentences containing the word "sonic flaw detection" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic flaw detection", or refer to the context using the word "sonic flaw detection" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. Everything's not some fascinating character flaw.

Không phải cái gì cũng là do sai lầm của tính cách đâu.

6. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

7. Every last pimple, every last character flaw.

Từng vết sẹo, từng tật xấu.

8. I think that was just a design flaw.

Tôi nghĩ đó chỉ là lỗi thiết kế thôi.

9. And isn't that the fundamental flaw with these hearings?

Vậy đó không phải là thiếu sót cơ bản của việc điều trần sao?

10. □ What is the basic flaw of the world’s wisdom?

□ Nhược điểm căn bản của sự khôn ngoan theo thế gian là gì?

11. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

12. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

13. Are you trying to humiliate me using my daughter's flaw?

Con muốn lợi dụng sai lầm của con gái ta gây khó dễ cho ta sao?

14. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

15. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

16. Left Edge Detection

Phát hiện mép trái

17. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

18. Jehovah created them with minds and bodies that were perfect, without any flaw.

Đức Giê-hô-va ban cho họ cơ thể và trí óc hoàn hảo, không có bất cứ khiếm khuyết nào.

19. He passed the lie detection.

Anh ta qua được hệ thống phát hiện gian dối.

20. But when we came to go into the thing, we saw that there was a flaw.

Nhưng khi chúng tôi đến để đi vào điều này, chúng tôi thấy rằng có một lỗ hổng.

21. Blindness, polio -- early detection, early response.

Đậu mùa - phát hiện sớm, xử lí sớm Bệnh mù, bại liệt - phát hiện sớm, xử lí sớm.

22. Internal documents of test results, proved Ford CEO Lee Iacocca and engineers were aware of the flaw.

Tài liệu nội bộ các kết quả kiểm tra chứng minh Ford GIÁM đốc điều hành Lee Iacocca và kỹ sư đã nhận thức được những lỗ hổng.

23. Have you ever considered resorting to cosmetic surgery or an extreme diet to correct a physical flaw?

Bạn có từng nghĩ phải nhờ đến “dao kéo” hoặc chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để loại bỏ một khuyết điểm của cơ thể không?

24. The main flaw in the Japanese plans was the use of midget submarines for the primary attack.

Khuyết điểm lớn nhất trong kế hoạch của Nhật Bản đó là sử dụng các tàu ngầm loại nhỏ để tấn công chính.

25. The treacherous heart may rationalize away a serious personality flaw or make excuses for a grave sin.

Lòng dối trá có thể biện hộ cho một tật rất xấu hoặc bào chữa cho một tội nặng.