sonic idling or sonic throttling in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: ô tô
-làm tơi nhiên liệu bằng cộng hưởng

Sentence patterns related to "sonic idling or sonic throttling"

Below are sample sentences containing the word "sonic idling or sonic throttling" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic idling or sonic throttling", or refer to the context using the word "sonic idling or sonic throttling" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

6. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

7. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

8. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

9. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

10. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

11. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

12. Following the system's launch, Nintendo stated that the release of Sonic Lost World would boost Nintendo 2DS sales, labeling it as a "must play" title.

Theo sau sự ra mắt của hệ máy, Nintendo tuyên bố việc phát hành Sonic Lost World sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của Nintendo 2DS, cộp dấu là một tựa game "phải chơi".

13. Initial geological investigation occurred from 1946 to 1963, which involved drilling the sea-bed, sonic surveys, submarine boring, observations using a mini-submarine, and seismic and magnetic surveys.

Khảo sát địa chất ban đầu được thực hiện vào thời gian 1946–1963 bao gồm việc khoan thăm dò dưới đáy biển, khảo sát đáy biển, lấy mẫu đáy biển, khảo sát dùng tàu ngầm nhỏ, và thăm dò từ và địa chấn.

14. Human created sources: infrasound can be generated by human processes such as sonic booms and explosions (both chemical and nuclear), or by machinery such as diesel engines, wind turbines and specially designed mechanical transducers (industrial vibration tables).

Nguồn âm thanh nhân tạo: sóng hạ âm có thể được tạo ra trong những hoạt động của con người như tiếng nổ siêu thanh và vụ nổ (cả hóa học và hạt nhân), hoặc bằng máy móc như động cơ diesel, turbine gió và những máy biến năng được thiết kế đặc biệt (bàn rung công nghiệp).

15. The most abrasive and discordant outgrowth of punk was noise rock, which emphasised loud distorted electric guitars and powerful drums, and was pioneered by bands including Sonic Youth, Big Black and Butthole Surfers.

Một phân nhánh thô bạo và nghịch tai của punk là noise rock, nhấn mạnh vào tiếng guitar điện ồn ào bị biến âm và tiếng trống mạnh mẽ, đại diện bởi các ban nhạc như Sonic Youth, Swans, Big Black và Butthole Surfers.

16. + Will tribulation or distress or persecution or hunger or nakedness or danger or sword?

+ Có phải là hoạn nạn, khốn khổ, sự ngược đãi, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo chăng?

17. Or bread, or cheese, or yogurt.

Bánh mì, phô mai, hay sữa chua cũng vậy.

18. Or my plow, or my horse, or my field, or my farm!

Hay cách cày, ngựa, cánh đồng hoặc nông trại của tôi!

19. Robots don't replace people or dogs, or hummingbirds or hawks or dolphins.

Người máy không thể thay thế con người hay những chú chó, hay "chim ruồi" hay "diều hâu" hay "cá heo".

20. In yoke, or plough, or chair, or doll;

Nơi cái ách, cái cày, cái ghế, hoặc con búp bê;

21. like climate change or poverty, or hunger or disease.

Như sự biến đổi khí hậu hay đói nghèo. hay bệnh tật.

22. Have ye any that are lame, or blind, or halt, or maimed, or leprous, or that are withered, or that are deaf, or that are afflicted in any manner?

Trong các ngươi có ai què, đui, câm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủi, hay bại xuội, hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào khác không?

23. Have ye any that are lame, or blind, or halt, or maimed, or bleprous, or that are withered, or that are deaf, or that are afflicted in any manner?

Trong các ngươi có ai què, đui, câm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủi, hay bại xuội, hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào khác không?

24. Climate can get warmer or colder or dryer or wetter.

Khí hậu có thể trở nên nóng lên, lạnh hơn, ẩm hơn hoặc khô hơn.

25. Or paintings, or just painted.

Hay tranh vẽ hoặc sơn dầu.