sonic sounding in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
-sự đo sâu bằng âm// phương pháp sử dụng âm để đo độ sâu

Sentence patterns related to "sonic sounding"

Below are sample sentences containing the word "sonic sounding" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic sounding", or refer to the context using the word "sonic sounding" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

6. Or it's something medical sounding, like dysesthesia.

rối loạn cảm xúc chẳng hạn.

7. Sounding the first four trumpets (7-12)

Thổi bốn chiếc kèn đầu tiên (7-12)

8. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

9. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

10. + 18 They make high-sounding statements that are empty.

+ 18 Họ dùng lời lẽ khoa trương sáo rỗng.

11. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

12. What a discordant trumpet call these are sounding!

Thật không khỏi cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

13. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

14. Probably the craziest sounding project we have is Project Loon.

Có thể dự án kỳ cục nhất của chúng tôi là Dự Án Loon.

15. Also not say whatever to do special high sounding speech?

Cũng không nói bất cứ điều gì để làm đặc biệt cao sounding ngôn luận?

16. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

17. He adopted an Islamic-sounding name, Haji Omar Lim Yew Hock.

Ông đổi sang tên gọi mang sắc thái Hồi giáo là Haji Omar Lim Yew Hock.

18. She came on stage sounding like our deepest contralto, Cloe Elmo.

Nghe cô ấy hát trên sân khấu như là giọng nữ trầm sâu nhất Cloe Elmo.

19. It is'music with her silver sound'because musicians have no gold for sounding:

Đó là âm nhạc với âm thanh bạc " vì nhạc sĩ không có vàng cho âm thanh:

20. 20 men rode into our camp without a single guard sounding the alarm?

20 tên lạ mặt tiến vào trại, và không tên lính nào báo động à?

21. They may be studied from the ground, from space, and directly by sounding rocket.

Chúng có thể được nghiên cứu từ mặt đất, từ không gian và trực tiếp bằng tên lửa khí tượng học.

22. This will add variety and help to keep your talk from sounding too heavy.

Điều này sẽ làm cho bài giảng có thêm màu sắc và không quá nghiêm.

23. To cloak this, Jordan gives the firm the respectable-sounding name of Stratton Oakmont.

Để che đậy diều này, Jordan đặt cho công ty cái tên đáng kính "Stratton Oakmont".

24. I need you to just say vague, confident-sounding buzzwords, like " synergy " and " dynamism. "

Anh chỉ cần em nói một cách mơ hồ, từ ngữ nghe có vẻ tự tin vào, như là " sức mạnh tổng hợp " và " thuyết động lực ".

25. But now scientists are sounding the alarm that soft drinks weaken muscles as well as bones .

Nhưng bây giờ các nhà khoa học đang rung chuông báo động là nước giải khát cũng làm yếu cơ tương tự như làm yếu xương .