sonic thermometer in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
-nhiệt kế âm

Sentence patterns related to "sonic thermometer"

Below are sample sentences containing the word "sonic thermometer" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic thermometer", or refer to the context using the word "sonic thermometer" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

6. The thermometer fell to zero last night.

Nhiệt kế xuống tới 0 độ hồi tối qua.

7. In these cases , you can use the tympanic method ( with an electronic ear thermometer ) or axillary method ( with a digital thermometer ) .

Trong trường hợp như thế này thì bạn có thể sử dụng phương pháp đo nhiệt độ ở màng nhĩ ( bằng nhiệt kế đo tai điện tử ) hoặc phương pháp đo nhiệt độ ở nách ( bằng nhiệt kế số ) .

8. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

9. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

10. I'll enter her sick room disguised as a thermometer.

Tôi sẽ giả trang thành một cái nhiệt kế để lẻn vô giường bệnh của cổ.

11. They work against the clock and against the thermometer.

Họ làm việc gấp rút, trong nhiệt độ gây nhiều trở ngại.

12. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

13. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

14. Many other scientists experimented with various liquids and designs of thermometer.

Nhiều nhà khoa học khác đã thử nghiệm với những loại chất lỏng khác nhau và thiết kế ra nhiệt kế.

15. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

16. The World's Tallest Thermometer is a landmark located in Baker, California, USA.

Nhiệt kế cao nhất thế giới là một điểm mốc nằm ở thành phố Baker, California, Hoa Kỳ.

17. Soothe your child and speak quietly as you hold the thermometer in place .

Dỗ dành và nói ngọt , nhẹ nhàng với bé khi bạn giữ cố định nhiệt kế nhé .

18. 1 . Lubricate the tip of the thermometer with a lubricant , such as petroleum jelly .

1 . Bôi trơn một đầu của nhiệt kế bằng dầu nhờn , như mỡ bôi trơn .

19. COULD a sick man prove that he has no fever by breaking the thermometer?

Có thể nào một người bị bệnh chứng tỏ ông hết sốt bằng cách đập vỡ nhiệt kế?

20. 2 . Fold your child 's arm across the chest to hold the thermometer in place .

2 . Gập cánh tay của bé lại qua ngực để giữ cố định nhiệt kế .

21. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

22. He was studying the temperature of different colors by moving a thermometer through light split by a prism.

Ông đã nghiên cứu nhiệt độ màu sắc khác nhau bằng cách di chuyển một nhiệt kế qua ánh sáng bị chia qua một lăng kính.

23. 4 . Steady the thermometer between your second and third fingers as you cup your hand against your baby 's bottom .

4 . Giữ chặt nhiệt kế giữa ngón trỏ và ngón giữa khi bạn khum bàn tay áp vào hậu môn của bé .

24. ( If you still have a mercury thermometer , do not simply throw it in the trash where the mercury can leak out .

( Nếu bạn vẫn còn nhiệt kế thuỷ ngân thì không nên quăng vứt bừa bãi vì thuỷ ngân có thể rò rỉ ra ngoài .

25. Following the system's launch, Nintendo stated that the release of Sonic Lost World would boost Nintendo 2DS sales, labeling it as a "must play" title.

Theo sau sự ra mắt của hệ máy, Nintendo tuyên bố việc phát hành Sonic Lost World sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của Nintendo 2DS, cộp dấu là một tựa game "phải chơi".