sonic vibration in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: vật lý
-dao động âm

Sentence patterns related to "sonic vibration"

Below are sample sentences containing the word "sonic vibration" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic vibration", or refer to the context using the word "sonic vibration" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

6. Human created sources: infrasound can be generated by human processes such as sonic booms and explosions (both chemical and nuclear), or by machinery such as diesel engines, wind turbines and specially designed mechanical transducers (industrial vibration tables).

Nguồn âm thanh nhân tạo: sóng hạ âm có thể được tạo ra trong những hoạt động của con người như tiếng nổ siêu thanh và vụ nổ (cả hóa học và hạt nhân), hoặc bằng máy móc như động cơ diesel, turbine gió và những máy biến năng được thiết kế đặc biệt (bàn rung công nghiệp).

7. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

8. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

9. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

10. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

11. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

12. Will metal stand this kind of vibration?

Liệu kim loại có chịu được rung động này không?

13. And in string theory, vibration determines everything.

Và trong thuyết dây này, sự dao động quyết định tất cả.

14. Learn how to turn on "Touch vibration."

Tìm hiểu cách bật chế độ "Rung khi chạm".

15. By default, Do Not Disturb stops most sound and vibration.

Theo mặc định, tùy chọn Không làm phiền sẽ tắt hầu hết mọi âm thanh và chế độ rung.

16. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

17. To handle acute vibration from rough roads, we ruggedized the suspension.

Để xử lý độ xóc lớn từ những con đường ghồ ghề, chúng tôi làm chắc chắn bộ giảm sóc.

18. Ultrasound is a sound vibration too high frequency to be audible.

Siêu âm là một dao động âm thanh cao tần không thể nghe được.

19. Common practice in the automotive industry is the use of accelerated vibration tests.

Thực hành phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô là việc sử dụng gia tốc thử nghiệm rung.

20. The phone also produces an abnormal amount of vibration when using the speaker.

Điện thoại cũng tạo ra một lượng rung bất thường khi sử dụng loa.

21. The vibration spectrum provides important frequency information that can pinpoint the faulty component.

Phổ rung cung cấp thông tin tần số quan trọng có thể xác định thành phần bị lỗi.

22. In mathematical terms, random vibration is characterized as an ergodic and stationary process.

Trong thuật ngữ toán học, độ rung ngẫu nhiên được mô tả như ergodic và stationary process.

23. This option produces a sort of vibration in the lightness of the star

Tùy chọn này tạo ra các rung động trong độ sáng các sao

24. Everything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration.

Mọi thứ đều phát đi các dữ liệu, như là âm thanh, mùi vị hay độ rung.

25. You can save battery life by turning off your device's keyboard sound and vibration.

Bạn có thể tiết kiệm pin bằng cách tắt âm thanh và tính năng rung bàn phím của thiết bị.