sonic wave in Vietnamese

@Chuyên ngành kỹ thuật
-sóng âm
-sóng âm thanh
@Lĩnh vực: điện
-âm ba

Sentence patterns related to "sonic wave"

Below are sample sentences containing the word "sonic wave" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonic wave", or refer to the context using the word "sonic wave" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

2. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

3. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

4. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

5. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

6. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

7. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

8. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

9. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

10. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

11. The Aguçadoura Wave Farm was the world's first wave farm.

Bài chi tiết: Trang trại sóng Aguçadoura Wave Farm là trang trại sóng đầu tiên trên thế giới.

12. Wave upon wave of insects, most prominently locusts, devastate the land.

Từng làn sóng sâu bọ, nổi bật nhất là cào cào, hủy diệt đất đai.

13. The next wave.

Làn sóng mới.

14. Indirect Shock Wave!

Đây gọi là Cách sơn đả ngưu.

15. Brain wave activity is normal and wave profile is completely healthy.

Sóng não hoạt động bình thường. và từ bước sónghể cho thấy cơ hoàn toàn khỏe mạnh.

16. I wave , and my wave goes all the way to the horizon .

Tôi vẫy tay , và cái vẫy tay của tôi trải dài đến tận chân trời .

17. But perhaps it's a wave of a different kind, a wave of justice.

Nhưng có khi lại là một làn Sóng khác, làn Sóng Công lý.

18. Bitmap Wave Screen Saver

Ảnh bảo vệ Màn hình Sóng mảng ảnh

19. Crime Wave in Gotham.

" Làn sóng tội ác ở Gotham ".

20. Crime wave in Gotham.

" Làn sóng tội ác ở Gotham ".

21. It's like a crime wave.

Một làn sóng tội ác.

22. The Tidal Wave of Hellenism

Cao trào văn minh Hy Lạp

23. That wave is much larger, much more powerful, and that's of course the wave of technology.

Làn sóng càng lớn, càng nhiều năng lượng, và điều đó dĩ nhiên là làn sóng công nghệ.

24. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

25. Moving every breaking wave that comes

Em làm rung động cả những con sóng cuồn cuộn