sonobuoy in Vietnamese

@sonobuoy /'sɔnəbɔi/
* danh từ
- phao âm (để phát hiện tàu ngầm)
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: điện lạnh
-phao âm thanh
-trạm thu âm phát sóng (trên phao)

Use "sonobuoy" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "sonobuoy" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sonobuoy", or refer to the context using the word "sonobuoy" in the English - Vietnamese Dictionary.