wear on in Vietnamese

@wear on
*thành ngữ
- (nói về thời gian) trôi qua

Sentence patterns related to "wear on"

Below are sample sentences containing the word "wear on" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "wear on", or refer to the context using the word "wear on" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. There is also pollution, wear on the car, and time.

Còn ô nhiễm, hao mòn ở xe và thời gian.

2. Higher-speed train travel uses greater energy and imposes more wear on expensive machinery.

Du lịch tàu cao tốc sử dụng năng lượng lớn hơn và áp đặt nhiều hao mòn hơn cho máy móc đắt tiền.