Meaning of word a caballo

in Spanish - Vietnamese Dictionary
- {horseback} on horseback ngồi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa

Sentence patterns related to "a caballo"

Below are sample sentences containing the word "a caballo" from the Spanish - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "a caballo", or refer to the context using the word "a caballo" in the Spanish - Vietnamese.

1. Tanto escándalo por saltar a caballo algunos palos.

Tôi thấy họ chỉ cho ngựa nhảy qua mấy cái que thôi mà làm ồn ào quá.

2. La guardia a caballo tiene poca trascendencia en esta guerra.

Kỵ binh trong trận này sẽ không có tác dụng mấy đâu!

3. ¿Todos saliendo a caballo, disparando humo por todas partes, gritos, el zumbido de balas?

Ai cũng lên đường, bắn giết khói lửa khắp nơi, người ta la hét, đạn bay vèo vèo?

4. Aprendió a montar a caballo, tiro, lucha y a jugar al polo y a tenis.

Cậu cũng học cách cưỡi ngựa, bắn súng, chèo thuyền, chơi pô-lô và tennis trên sân cỏ.

5. Las sillas eran de madera y muy incómodas, especialmente para Babette, que nunca había montado a caballo.

Vì yên ngựa làm bằng cây nên rất khó chịu, nhất là đối với Babette, vì chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đó.

6. Goldie come torta con el hombre mayor, delante de él a caballo entre sobre su silla de ruedas.

Goldie thì tiếp tục ăn bánh với người đàn ông trước khi giạng hai chân ông ta ra trên chiếc xe lăn.

7. Así, por ejemplo, senderismo por el lodo y montar a caballo o en carro sólo está permitido en unas rutas predeterminadas.

Vì vậy, ví dụ như đi bộ đường dài trên các bãi bồi hay cưỡi ngựa tham quan thì chỉ được phép đi trên các tuyến đường đã được định sẵn.

8. Con esa actitud he logrado montar a caballo, navegar, ir en canoa, acampar y hasta conducir un auto en un circuito cerrado.

Nhờ thế, tôi đã làm được những việc như cưỡi ngựa, lái thuyền buồm, chèo xuồng, cắm trại và ngay cả lái xe quanh một khuôn viên nhỏ!