Meaning of word a cuestasperie

in Spanish - Vietnamese Dictionary
- {piggybackd}

Sentence patterns related to "a cuestasperie"

Below are sample sentences containing the word "a cuestasperie" from the Spanish - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "a cuestasperie", or refer to the context using the word "a cuestasperie" in the Spanish - Vietnamese.

1. " Mata a este, a ese y a aquel. "

Tớ trở thành chỉ điểm, cậu biết đó Bắn hắn, hắn và hắn.

2. Voy a llevar a Akio y a Tatsu al ferry a Shanghai.

Tôi sẽ đón Akio và Tatsu đưa họ đến bến phà Thượng Hải.

3. Voy a ayudar a enterrar a su padre.

Ta đến giúp an táng Cha của các cháu.

4. Me vas a ayudar a atrapar a los responsables.

Nhưng cậu sẽ giúp tôi bắt băng nhóm chịu trách nhiệm.

5. ¡ Nos va a ayudar a cuidar a la bebé!

Bà ấy sẽ giúp chúng ta chăm sóc đứa trẻ!

6. "Saludemos a Austin y, a continuación, vayamos al cuadro A."

Video: Mình tới gặp Austin trước rồi vào chỗ cắm trại nhé.

7. A veces llegaba a saludar a sus viejos amigos.

Đôi khi bạn phải gửi lời chào đến bạn cũ.

8. Debo llevarte a Weibo a matar a tu primo

Ta sê cho con trở về Ngụy Bác Giết chết biểu huynh của con

9. Vamos a coger a Park.

Và sẽ bắt hắn PARK.

10. Resueltos a agradar a Jehová

Cương quyết làm đẹp lòng Đức Chúa Trời

11. ¿No vas a traer a uno sino a tres peloteros defectuosos para reemplazar a Giambi?

Thế nghĩa là anh sẽ không mua một mà là ba cầu thủ kém cỏi để thay Giambi?

12. Un hombre que hizo frente a los pordioseros a las putas, a los cabrones, a la suciedad, a la mierda.

Người đứng lên chống lại lũ cặn bã, chó má, dơ bẩn.

13. Y está exhortando a los padres a demandar a Gaffney.

Và ông ta đang thúc giục bố mẹ cô bé kiện Hội đồng hạt Gaffney.

14. Van a llamar a los guardacostas y a la marina.

Và họ đang kêu biên phòng và hải quân.

15. ¿Vas a volver a rechazarme?

Cô định làm tôi bẽ mặt nữa hả?

16. Ahora iba a subir a despertarle a usted para decírselo.

Con đi.nh lên lầu đánh thức cha dậy và báo cho cha biết đây.

17. Aprendió a montar a caballo, tiro, lucha y a jugar al polo y a tenis.

Cậu cũng học cách cưỡi ngựa, bắn súng, chèo thuyền, chơi pô-lô và tennis trên sân cỏ.

18. ¿Quién ayuda a todas las criaturas, grandes y pequeñas, a caminar, a nadar, a volar?

Ai đã giúp cho các sinh vật, lớn và nhỏ có thể đi, bơi lội, bay lượn?

19. Debes acompañar a tu hermano a rescatar a su prometida.

Hãy tham gia cùng anh con giải cứu hôn phu của nó.

20. A primera hora saldremos a Aguasdulces.

Ngay bình minh hôm sau, chúng ta sẽ tới Riverrun.

21. Se puso a rodearlo, a cuidarlo, a salvaguardarlo como a la niña de su ojo.

Ngài bao-phủ người, săn-sóc người, gìn-giữ người như con ngươi của mắt mình.

22. Pero, a partir de ahora, yo empezaré a protegerte a ti.

em sẽ bảo vệ cho anh.

23. Mucha gente había ido a consolar a Marta y a María.

Có nhiều người đến an ủi Ma-thê và Ma-ri.

24. Va a llegar a tierra pronto

Nó sẽ tìm được bến đỗ sớm thôi

25. ¡ Todos empiecen a dispararle a alguien!

Mọi người cứ bắn đại vào ai đó đi!