Meaning of word abadejo

in Spanish - Vietnamese Dictionary
- {cod} 'kɔdfiʃ/, cá tuyết, cá moruy, (thông tục) đánh lừa, lừa bịp, lừa gạt