Meaning of word abalizar

in Spanish - Vietnamese Dictionary
* ngoại động từ - Cắm cọc, làm mốc, cắm tiêu.