Meaning of word abanderado

in Spanish - Vietnamese Dictionary
* danh từ giống đực - Người cầm cờ, người đứng đầu