Meaning of word lima

in Spanish - Vietnamese Dictionary
- {file} cái giũa, (từ lóng) thằng cha láu cá, thằng cha quay quắt, lấy thúng úp voi; lấy gậy chọc trời, giũa, gọt giũa, ô đựng tài liêu, hồ sơ; dây thép móc hồ sơ, hồ sơ, tài liệu, tập báo (xếp theo thứ tự), sắp xếp, sắp đặt (giấy má, thư từ...), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đệ trình đưa ra (một văn kiện...), đưa (đơn...), hàng, dãy (người, vật), (quân sự) hàng quân, liên lạc viên, (quân sự) nhóm công tác hai người, (xem) rank, cho đi thành hàng, đi thành hàng, (như) to file off, đi vào từng người một, đi vào thành hàng một, nối đuôi nhau đi vào, kéo đi thành hàng nối đuôi nhau, đi ra từng người một, đi ra thành hàng một, nối đuôi nhau đi ra

Sentence patterns related to "lima"

Below are sample sentences containing the word "lima" from the Spanish - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "lima", or refer to the context using the word "lima" in the Spanish - Vietnamese.

1. Otra manera es limar la cubierta de la semilla es usando papel de lija o una lima de uñas.

Cách khác là giũa vỏ bằng cách dùng giấy nhám hoặc giũa móng.

2. Muy bien. Movemos las unidades Bravo, Eco y Lima al aeródromo Norton donde tenemos motivos para creer que está la bomba.

Cử các đơn vị Bravo, Echo và Lima tới sân bay Norton ngay. bảo họ ngưng toàn bộ các chuyến bay luôn.