Meaning of word planear

in Spanish - Vietnamese Dictionary
- {clone} (thực vật học) dòng vô tính, hệ vô tính - {delineate} vẽ (hình...); vạch (kế hoạch...); mô tả, phác hoạ - {design} đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án, ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ, kế hoạch, cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí, kiểu, mẫu, loại, dạng, khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo, phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật), có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ, chỉ định, để cho, dành cho, làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ á

Sentence patterns related to "planear"

Below are sample sentences containing the word "planear" from the Spanish - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "planear", or refer to the context using the word "planear" in the Spanish - Vietnamese.

1. Pueden planear largas distancias sin siquiera mover las alas.

Chúng có thể bay lượn lâu mà không cần vỗ cánh.

2. Me veré mañana con los otros para planear un ataque al Palacio Presidencial.

Sáng mai tôi sẽ gặp mọi người bàn kế hoạch tấn công phủ Tổng Thống.

3. No, lo exagerado fue planear atar tus miembros a cuatro trineos de perros y gritar: ¡ " Mush "!

Không. phản ứng thái quá là để buộc chân tay của nó vào bốn đội-con chó kéo xe khác nhau... và hét lên, " chạy! "

4. Sus alas de 2 metros de envergadura le permiten planear sin esfuerzo durante 160 Km en un solo día.

Sải cánh dài 2m giúp cô nàng lướt đi dễ dàng với 150km chỉ trong một ngày.

5. 3 Las águilas no solo emplean sus robustas y amplias alas —de hasta dos metros de envergadura— para planear en el aire.

3 Chim ưng dùng đôi cánh rộng, mạnh mẽ không chỉ để bay vút lên cao.

6. Al planear la presentación por el instructor, los maestros deben considerar cuidadosamente en qué partes es de particular importancia que los alumnos asuman una función activa.

Khi hoạch định việc sử dụng phần trình bày của giảng viên, các giảng viên cần phải cân nhắc kỹ khía cạnh nào là đặc biệt quan trọng trong việc học viên đóng một vai trò tích cực.

7. * Bajo la dirección de tus padres o tus líderes, ayuda a planear y dirigir un baile para jóvenes u otra actividad con música, alumbrado y ambiente adecuados en la que se enseñe a los jóvenes a bailar.

* Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc những người lãnh đạo của mình, hãy giúp hoạch định và hướng dẫn một buổi khiêu vũ hoặc buổi sinh hoạt khác của giới trẻ mà đề cao việc hướng dẫn khiêu vũ và âm nhạc thích hợp, hệ thống đèn và bầu không khí lành mạnh.