abaisser in Dutch

abaisser [abɛse] afbreken, afgevenop, afkammen kleinmaken, vernederen, verootmoedigen afdraaien, verlagen kleineren latenzakken, neerlaten, strijken, vellen afslaan, verlagen inkorten, verminderen aflaten, latenzakken, neerhalen ruïneren, tegronderichten, tenvalbrengen, verderven 10.herleiden, inkrimpen, reduceren, vereenvoudigen, zetten 11.indiscredietbrengen 12.trekken, eenstreeptrekke

Use "abaisser" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "abaisser" from the French - Dutch Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abaisser", or refer to the context using the word "abaisser" in the French - Dutch Dictionary.