Meaning of word ສິດໄປມາ

in Lao - Vietnamese dictionary

ສິດໄປມາ ນ. quyền đi lại. ມີສິດໄປມາຫາສູ່ກັນ: Có quyền đi lại thăm viếng lẫn nhau.