aanbreken van de dag in French

aanbreken van de dag [ambrekənvɑndədɑx] aube, aurore, pointdujou

Use "aanbreken van de dag" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "aanbreken van de dag" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanbreken van de dag", or refer to the context using the word "aanbreken van de dag" in the Dutch - French Dictionary.