- kvinnelig in Vietnamese

- kvinnelig a. Thuộc
về đàn bà, phụ nữ.

- kvinnebevegelse s.m. Phong trào giải phóng phụ
nữ.

- kvinnehater s.m. Người thù ghét phụ nữ.

Use "- kvinnelig" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- kvinnelig" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- kvinnelig", or refer to the context using the word "- kvinnelig" in the Norwegian - Vietnamese.