- landlov in Vietnamese

- landlov s.mn. Phép lên bờ.


- fastland Đất liền, đại lục.


2. Nước, quốc gia.
- Norden består av fem land: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
- her til lands
Ở quốc gia này.
- landsforbund s.n. Tổng liên đoàn, tổng công đoàn.
- landsforræder s.m. Kẻ phản quốc


- landsstyre s.n. Ban quản trị trung ương. (toàn quốc)


- landssvik s.n. Sự, hành động phản quốc.
- fedreland Tổ quốc, quê hương


- hjemland Tổ quốc, quê hương, xứ sở.


- industriland Quốc gia kỹ nghệ tân tiến.


- jordbruksland Quốc gia nông nghiệp.


- utland Ngoại quốc, nước ngoài, hải ngoại.


- utviklingsland Quốc gia đang mở mang.


3. Đất, đất đai.


- å legge nytt land under plogen


-  å utforske nytt land
-
landarbeider s.m. Tá điền.


- landmann s.m. Nông dân.


- åkerland Cánh đồng.


4. Đồng quê, vùng quê.
- Motsetningene mellom by og land er stadig til stede.
- å bo på landet


- å reise på landet


- Den må du (dra) lenger ut på landet med. Điều đó quá hoang đường.


- landsby s.m. Làng mạc.


- landstryker s.m. Người đi lang thang,

Use "- landlov" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- landlov" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- landlov", or refer to the context using the word "- landlov" in the Norwegian - Vietnamese.