- lappverk in Vietnamese

- lappverk s.n. Sự chắp
nối, vá víu.

- grytelapp Giẻ nhắc nồi.


2.
Miếng giấy, mảnh giấy.

- Hun skrev en lapp med beskjed om hva jeg skulle kjøpe.

- Elevene sender ofte lapper til hverandre i timene.

-
femtilapp Giấy 50 kroner.

- hundrelapp Giấy 100 kroner.

- kassalapp Mảnh giấy tính tiền.

- merkelapp Mảnh giấy đánh dấu món hàng,
vật dụng.

- prislapp Giấy ghi giá tiền.


3.
Một loại bánh giống như bánh ướt.


-
Mor lager svært gode lapper.

-
rislapp Một loại bánh giống như bánh
ướt có rải cơm bên trên.

Use "- lappverk" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- lappverk" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- lappverk", or refer to the context using the word "- lappverk" in the Norwegian - Vietnamese.