- lasteevne in Vietnamese

- lasteevne s.fm. Sức
trọng tải.


-
lasteplan s.n. Chỗ chât hàng hóa trên xe vận
tải.


2.
Quở trách, khiển trách. Đổ lỗi.

- Det er all grunn til å laste formannen i denne saken.


- Han kan ikke lastes for sin uvitenhet.

Use "- lasteevne" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- lasteevne" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- lasteevne", or refer to the context using the word "- lasteevne" in the Norwegian - Vietnamese.