- lavpannet in Vietnamese

- lavpannet a. 1) Có trán thấp. 2) Đần độn, ngu ngốc.


2. Ở dưới thấp.
- de lavere strøk av landet


- De lette både høyt og lavt.


-lave tåkeskyer.


- Solen stod lavt på himmelen.


- å fly i lav høyde
-
lavslette s.f. Bình nguyên.


- lavvann s.n. Nước ròng.


3. (Âm) Trầm.
- Pianoet var stemt en halv tone for lavt.
- lave basstoner


4. (Tiếng) Nhỏ, thì thầm.
- å snakke lavt

Use "- lavpannet" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- lavpannet" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- lavpannet", or refer to the context using the word "- lavpannet" in the Norwegian - Vietnamese.