- ledestjerne in Vietnamese

- ledestjerne s.fm. Kim chỉ nam.
- ledetråd s.m. Manh mối.
- rettlede/veilede Dẫn đường, chỉ lối.
- villlede Dẫn lầm đường, chỉ sai lối.


2. Chỉ huy, lãnh đạo, điều khiển.
- Han ledet møtet på en ypperlig måte.
- Hun sitter i en ledende stilling.
- å lede en bedrift


3. Dẫn đầu, đứng đầu (hạng).
- Grete Waitz ledet gjennom hele løpet.
- Sverige har lenge ledet over Norge i økonomisk utvikling.

Use "- ledestjerne" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- ledestjerne" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- ledestjerne", or refer to the context using the word "- ledestjerne" in the Norwegian - Vietnamese.