Use "abendschule" in a sentence

1. Gibt es eine Abendschule, wo ich das machen kann?

Ở đây có phòng vào buổi tối để em có thể theo học không?

2. Sie besuchte die Abendschule und machte später Abitur und wurde Sonderschullehrerin.

Cô ấy đi học vào buổi tối, và về sau đã tốt nghiệp đại học và giảng dạy chương trình giáo dục đặc biệt.

3. Wir besuchen seit acht Monaten... eine Abendschule, um Detektive zu werden, nicht wahr?

Ta đã từng đi học lớp đêm trong tám tháng về nghề thám tử, phải không?

4. Abi in der Abendschule, nach dem sie die High School geschmissen hatte.

Có bằng bổ túc văn hóa sau khi bỏ trường trung học.