Use "a b c" in a sentence

1. All the indices a, b, c, each take the values 1, 2, 3.

Mọi chỉ số a, b, c, mỗi chỉ số lấy giá trị 1, 2, 3.

2. For example, in the "A minor natural scale", the notes are A-B-C-D-E-F-G.

Ví dụ, trong “một âm giai thứ ‘natural’” các nốt sẽ là A-B-C-D-E-F-G.