Use "bi-iliac line" in a sentence

1. try bi-color fireworks

thử pháo hoa hai màu

2. ban chuan bi di

prepare yourself

3. To be honest, I left Bi Tianhao.

Không giấu ông Tôi và Hoà Thiên Hạo chia tài sản rồi.

4. And it has to be bi-directional.

Đây là một giao tiếp hai chiều.

5. We're gonna nail that son of a bi-

Bọn ta sẽ hốt cái tên chó ch...

6. Môn bi sắt là một môn thể thao thú vị.

Pétanque is an interesting sport.

7. So it's very, very low in terms of after-pain compared to an iliac crest harvest.

Vì vậy, khả năng đau đớn hậu phẫu là rất nhỏ so với phương pháp ghép xương chậu.

8. Even for the daughter of the god of war, that girl's a mythic bi-

Thậm chí là con gái thần chiến tranh, cô bé đó thật là bí ẩn.

9. After a confrontation with Bi-Ryu, she is left injured and drained of energy.

Trong một lần chạm trán với Bi-Ryu, cô bị thương nặng và nội công cũng cạn kiệt.

10. Eun-bi faces many challenges as Kang So-young transfers to Sekang High School and tries to reveal her real identity, as well as using her Dad's authority to make Eun-bi transfer from the school.

Eun-bi phải đối mặt với nhiều thách thức như Kang So Young chuyển đến trường trung học Sekang và cố gắng tiết lộ danh tính thực sự của mình, cũng như tận dụng sự giúp đỡ của bố mình để khiến Eun-bi chuyển đi.

11. From 1806 to 1866, Andorra's flag was a vertical bi-colour of yellow and red.

Từ năm 1806 đến năm 1866, lá cờ của Andorra là một lá cờ ba màu thẳng đứng vàng và màu đỏ.

12. Instead, he preferred a bi-national state with "continuously functioning, mixed, administrative, economic, and social organizations."

Thay vào đó, ông ủng hộ một nhà nước liên bang gồm 2 quốc gia với "cơ cấu chức năng liên tục, hỗn hợp, quản trị, kinh tế, và xã hội."

13. His first eight were printed in 1908 in the first issue of the bi-monthly Hyperion.

Tám truyện đầu được in năm 1908 trong số đầu của tập san hai tháng một kỳ Hyperion.

14. Bi-Ryu is a rather simple young man, unable to catch up with the times on his own.

Bi-Ryu là một chàng trai đơn giản, không thể theo kịp thời đại.

15. That line is called the particle's world line.

Đường cong này được gọi là tuyến thế giới (world line) của hạt.

16. “Many girls in my school claim to be either lesbian, bisexual, or ‘bi-curious,’” says 15-year-old Becky.

Becky, 15 tuổi, cho biết: “Nhiều bạn nữ trong trường mình tuyên bố họ là người đồng tính, song tính, hoặc tò mò về quan hệ tình dục với hai giới”.

17. Below the 'opt_in_style' line, add the new 'products' line.

Bên dưới dòng "opt_in_style", thêm dòng "sản phẩm" mới.

18. Rose Line.

Hồng Tuyến.

19. Corporate headquarters for the employee-owned Bi-Mart corporation and family-owned supermarket Market of Choice remain in Eugene.

Tổng hành dinh của Công ty do công nhân có phần làm chủ Bi-Mart và hệ thống Market of Choice do gia đình làm chủ đặt tại Eugene.

20. Time Line

Dòng thời gian

21. Our conversion comes step-by-step, line upon line.

Sự cải đạo của chúng ta đến theo từng bước một, từng hàng chữ một.

22. Each line in the file ends with a line break.

Mỗi hàng trong tệp kết thúc bằng dấu ngắt dòng.

23. Becoming teachable is a process of learning line upon line.

Việc trở nên dễ dạy là một tiến trình học hỏi từng hàng chữ một.

24. Line chart – Connects the closing price values with line segments.

Biểu đồ đường – Kết nối các giá trị giá đóng cửa với đoạn đường thẳng.

25. Axis-line width

Bề dày đường trục

26. Grid Line Width

Bề dày Đường Lưới

27. Bulk line items:

Chi tiết đơn hàng hàng loạt:

28. Line Draw a straight line vertically, horizontally or at # deg. angles

Dòng Vẽ dòng thẳng theo chiều dọc, theo chiều ngang hay ở góc #o

29. Feed the line.

Giúp kéo sợi dây nào.

30. & Command line name

& Tên dòng lệnh

31. Hold the line.

Cản hắn lại.

32. Hold the line!

Giữ hàng ngũ!

33. You can see that from the orange line and the blue line.

Bà có thể thấy từ đường biên màu cam đến màu vàng.

34. In Ad Manager, orders contain line items, and line items contain creatives.

Trong Ad Manager, các đơn đặt hàng chứa mục hàng và mục hàng chứa quảng cáo.

35. This bottleneck has been remedied by the opening of Line 4, which crosses Line 2 and Line 3 at different stations.

Nút cổ chai này sẽ được khắc phục bằng cách mở tuyến 4, tuyến vượt qua tuyến 2 và tuyến 3 tại các nhà ga khác nhau.

36. Determines the price at which the line item competes with other line items.

Xác định mức giá mà tại đó mục hàng cạnh tranh với các mục hàng khác.

37. Convert to line chart.

Chuyển đổi sang biểu đồ dạng đường.

38. Where's the fishing line?

Dây câu đâu?

39. Open secure line 0405.

Bảo đảm an toàn đường liên lạc số 0405.

40. The line is open.

Kết nối đã thông.

41. The line of succession.

Ngôi cha truyền con nối.

42. You get in line.

Anh phải cùng hàng ngũ.

43. My line has ended.

Dòng họ ta cũng chấm dứt...

44. That line was broken.

Dòng họ đó đã tận!

45. Stay behind the line.

Đứng sau vạch kẻ.

46. End of the line.

Cùng đường rồi nhé!

47. What about that line?

Còn đường dây điện thoại này?

48. Have the children form two lines, a “choice” line and a “consequences” line.

Bảo các em sắp thành hai hàng, một hàng “lựa chọn” và một hàng “hậu quả”.

49. He stole my line.

Cướp đời mình à.

50. You cut the line.

Anh ngắt đường dây.

51. Haul in that line.

Lôi dây lên.

52. All ships line up!

Các thuyền dàn thành hàng.

53. Release the other line.

Thả dây bên kia ra đi.

54. 1 Hearken and listen to the voice of him who is from all aeternity to all eternity, the Great bI Am, even Jesus Christ—

1 Hãy nghe đây và hãy lắng nghe tiếng nói của Ngài là Đấng hằng hữu từ suốt avĩnh cửu này đến suốt vĩnh cửu khác, bĐấng Hằng Hữu Vĩ Đại, là Giê Su Ky Tô—

55. The Roma–Giardinetti line, although designated as a railway, is actually a narrow-gauge tram line while the Roma–Nord line is a suburban railway.

Tuyến Roma-Giardinetti mặc dù được xem như là một đường sắt, là một tuyến tàu điện mặt đất khổ hẹp, trong khi tuyến Roma-Nord là một tuyến đường sắt ngoại ô.

56. * Kieu Mi & Tuong Vi, "Severely Injured After Being Chased by Traffic Police" [Trong thuong vi bi canh sat truy duoi], VN Express, April 26, 2010.

* Kiều Mi & Tường Vi, "Trọng thương vì bị cảnh sát truy đuổi", VN Express, ngày 26 tháng Tư năm 2010.

57. Then the line went dead.

Rồi mất liên lạc.

58. Home equity line, 30 thousand.

Lãi suất mua nhà trả góp 30.000 đô.

59. Do not cross the line.

Không được vượt đường cấm vận!

60. Is this a secure line?

Đường dây này an toàn chứ?

61. Form a line, weapons check.

Dàn hàng, kiểm tra vũ khí.

62. What is the story line?

Cốt truyện là gì?

63. A common line is: 3...

Diễn biến chính phổ biến nhất là: 3...

64. Subway lines that pass through this area are Subway Line 7 and the Bundang Line.

Tuyến tàu điện ngầm đi qua khu vực này là Tàu điện ngầm tuyến 7 và tuyến Bundang.

65. I was out of line.

Tôi mất bình tĩnh.

66. Initiating kill line pressure test.

Bắt đầu kiểm tra áp suất ống dẫn hai.

67. God, look at the line.

Chúa ơi, nhìn dòng người kìa.

68. Bio-scan on the line.

Quét qua mạng dò tìm xem nào.

69. Dutch, is this line secure?

Dutch, đường dây an toàn chưa?

70. Sōbu Line (Rapid) trains travel through onto the Yokosuka Line to Ōfuna, Zushi, and Kurihama.

Các tàu của Tuyến Sōbu (Tốc hành) chạy tiếp nối vào Tuyến Yokosuka, đi tới Ōfuna, Zushi, và Kurihama.

71. He's on the line, sir.

Ông ấy đang nghe máy, thưa ngài.

72. On-line printer driver database

Cơ sở dữ liệu trình điều khiển máy in trên mạng

73. Theo, fall in line, soldier.

Theo, vào hàng nào, cậu lính.

74. We're on a fault line.

Chúng ta tạo ra 1 đường rãnh bị nứt.

75. Keep these men in line!

Hãy giữ họ trong trật tự!

76. It's educational, so no line.

Nó mang chất giáo dục, nên không có đi lung tung đâu.

77. He was out of line.

Anh ta hát sai nhịp be bét.

78. The Lord teaches His children “line upon line, precept upon precept” (D&C 98:12).

Chúa dạy con cái của Ngài “từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một” (GLGƯ 98:12).

79. 2000 Korea National Railroad and Line 1 are integrated as Seoul (Metropolitan) Subway Line 1.

2000 Đường sắt quốc gia Hàn Quốc và Tuyến 1 được đưa vào như Tàu điện ngầm Seoul tuyến 1.

80. The White Star Line could not compete with its rival, the Cunard Line, for speed.

Tàu thủy của công ty này không thể cạnh tranh về tốc độ với công ty đối thủ là Cunard.