Use "bighorns" in a sentence

1. You might see the small dog-like animal called the coyote or wild sheep called bighorns .

Bạn có thể thấy loài động vật giống như chó nhỏ có tên là sói đồng cỏ hay cừu hoang được gọi là cừu sừng to .