Use "bight redfish" in a sentence

1. She then proceeded on to Wilhelmshaven, where she resumed guard duty in the Bight.

Sau đó nó đi đến Wilhelmshaven, nơi nó tiếp nối nhiệm vụ canh phòng vũng biển.

2. For the majority of 1917, Thüringen was assigned to guard duty in the German Bight.

Trong hầu hết thời gian của năm 1917, Thüringen được giao nhiệm vụ canh gác tại German Bight.

3. For the majority of 1917, Oldenburg was assigned to guard duty in the German Bight.

Trong hầu hết thời gian của năm 1917, Oldenburg được giao nhiệm vụ canh gác tại German Bight.

4. In the Bight of Benin, the French force was intercepted by the British cruisers Cornwall and Delhi.

Tại vịnh Benin, lực lượng Pháp bị các tàu tuần dương Anh Cornwall và Delhi ngăn chặn.

5. Redfish fired four torpedoes, one of which hit directly under the carrier's bridge on the starboard side at 16:35.

Redfish đã bắn tổng cộng bốn quả ngư lôi, trong đó một quả trúng ngay bên dưới cầu tàu bên mạn phải vào lúc 16 giờ 35 phút, khiến con tàu chết đứng giữa biển.