Use "biker" in a sentence

1. Not another skater, snowboarder or biker.

Không có trượt tuyết, trượt băng, lái xe gì nữa.

2. Command to Biker, he'll be driving by.

Xe máy nghe đây, ông ta sắp lái ngang qua rồi.